Митыпов Владимир
  • Буряадай арадай уран зохёолшо
Владимир Гомбожапович Митыпов Шэтэ хотодо алба хаагшын бүлэдэ түрэhэн, эдир наhаяа Улаан-Үдэдэ, Онохой hууринда үнгэргэhэн юм. 1957 ондо дунда һургуули дүүргээд, Эрхүүгэй гүрэнэй университедэй геологическа факультедтэ орожо, тэрэнээ амжалтатай дүүргэhэн юм.

Оюутан ябахадаа, ганса эрдэм шудалха, мэргэжэл олохо бэшэ, мүн баhа ажабайдалай һургуули гараха, дүй дүршэл абаха шухала хэрэгтэй байдаг гэжэ мэдээжэ. Экспедицидэ геологическа практика гарахадаа, Витимэй тайга соо гү, али Хамар-Дабаан, Саяан, Памир хадануудые дабажа ябахадаа, бэень хүдэржэhэн, сэдьхэл зоригынь хатуужан болбосороо hэн. Владимир Митыпов хараhан үзэhэнөө досоогоо нюугаад ябангүй, тэрэнээ замай тэмдэглэл болгон бэшэдэг байгаа. Тэрэнь хожомойнь зохёохо ажалайнь эхин боложо үгөө hэн.

1963 ондо университедээ дүүргээд, Владимир Митыпов Байгал-Амарай түмэр замай баригдажа байhан Хойто-Байгалда хүдэлхэеэ ошоо hэн. Тиихэдэ геологууд ерээдүйн промышленна хизаарай түүхэй эдэй бааза бэлдэхэ түсэб дүүргэжэ байhан юм. Хүндэшье, оhолтойшье ажал ехэ байгаа, теэд иимэ хүдэлмэри хэжэ, гайхалтай бэрхэ хүнүүдтэй ушар-жа, хөөрэлдэжэ ябаха гээшэ уран зохёолшо болохоёо шиидэhэн хүндэ яаха аргагүй аша туhатайшье, һургаал абамааршье байгаа.

В. Г. Митыповэй хэблэгдэhэн түрүүшын зохёол болохо «Болбосоролой шатанууд» (Ступени совершенства) гэжэ түүхын туужа ажалай забhарта бэшэгдэhэн юм. Хойто-Байгалда бэшэгдэhэн энэ туужа 1965 ондо «Байгал» сэтгүүлдэ толилогдоо бэлэй. Энэ хадаа тушаан боложо тохёолдоhон юрын ушар бэшэ аабза.

Удаадахи жэлнүүдтэ «Газарай ногоон галзуурал» (Зелёное безумие Земли), «Ехэ hармагшадай ерэлгэ» (Приход больших обезьян) гэжэ фантастическа туужанууд бэшэгдээ. Хүүгэдтэ зорюулагдаhан «Мамонтёнок Фуф» гэжэ бишыхан туужын хуби заяан тон урагшатай байhан юм. «Байгал», «Барвинок» гэжэ сэтгүүлнүүдтэ толилогдоhоной удаа Улаан-Үдэдэ, Киевтэ, Москвада амяараа ном боложо гараа юм.

1972 ондо В. Митыпов СССР-эй Уран зохёолшодой холбоондо гэшүүнээр абтаа. 1973-1975 онуудта Горькиин нэрэмжэтэ Литературна институдай дэргэдэхи Дээдэ литературна курснуудта hуралсаа. Эгээл тиихэдээ «Долина бессмертников» гэжэ роман дүүргэжэ, «Алтан тайгын инспектор» (Инспектор золотой тайги) гэжэ шэнэ роман бэшэжэ эхилhэн юм.
Түрүүшынхинь 1975 ондо «Современник» хэблэлдэ, хоёрдохинь 1978 ондо Улаан-Үдэдэ гараа hэн. Улаан-Үдэдэ 1978 ондо үнгэрhэн РСФСР-эй Уран зохёолшодой холбооной секретариадай нүүдэл зүблөөн дээрэ хоюулаа үндэр сэгнэлтэ абаа hэн.