Халзанов Барас
  • Ород Уласай Уран зохёолшодой холбооной гэшүүн
  • Буряад Уласай Гүрэнэй шангай лауреат
  • Буряадай искусствын габьяата ажал ябуулагша
Барас Цыретарович Халзанов Сэлэнгын аймагай Жаргаланта нютагта 1938 ондо түрэhэн юм. Загастайн дунда һургуулиие дүүргээ. Алас Дурна зүгтэ дүрбэн жэлэй туршада алба хэhэнэй удаа, Москвагай киногой дээдэ һургуули дүүргээ. Свердловско киностудида олон жэлэй туршада кинорежиссёроор, Үндэhэтэнэй «Уряа» гэжэ Бүхэроссин киностудиин уран hайханай хүтэлбэрилэгшөөр хүдэлөө. «Сагаан морин», «Һүүлшын туулга», «Нүүдэл фронт», «Хиртэhэн hара», «Арсын агтай хангал», «Хүнэй дайда гэжэ байдаггүй» болон бусад кинофильмнүүдые найруулан табяа hэн.

«Далай дээрэ» «1968), „Амар мэндэ, далай“ (1976), „Тоёон“ хадын hүүдэртэ» (1985), «Хээрын шулуун» (1991) гэжэ шүлэгэй номуудые буряад хэлэн дээрэ, мүн Москвада ород хэлэн дээрэ «Набша ногооной абяанууд» (1974), «Дүү хүбүүндээ» (1987) гэжэ номуудые хэблүүлээ.

Б.Ц. Халзанов Ород Уласай Уран зохёолшодой холбооной гэшүүн, Буряад Уласай Гүрэнэй шангай лауреат, Буряадай искусствын габьяата ажал ябуулагша гэhэн хүндэтэ нэрэ зэргэтэй байгаа.