Уран зохёолшо, ирагуу найрагшад

Хамаев Цырен-Дондок

Хамаев Цырен-Дондок
  • Хамаев СССР-эй Уран зохёолшодой болон Журналистнуудай холбоонуудай гэшүүн
Цырен-Дондок Хамаевич Хамаев Бэшүүрэй аймагай Шэбэртэ нютагта 1936 ондо түрэhэн. Дунда һургуулияа дүүргэhэнэй удаа Эрхүүгэй гүрэнэй университедтэ hуралсалаа эхилээд, удаань Доржо Банзаровай нэрэмжэтэ Буряадай гүрэнэй багшанарай институт үргэлжэлүүлжэ, 1964 ондо дүүргээ. Түрэл Бэшүүрэй аймагтаа багшалаа. «Байгал» сэтгүүлдэ, «Буряад үнэн» сониндо , Буряадай гүрэнэй радио болон телевиденидэ ажаллаа.
Ц-Д. Хамаев-прозын талаар 9 суглуулбариин автор. «Далижаhан дальбараанууд», «Найдал», Мартагдашагүй үдэрнүүд«, «Үер», «Намарай сэсэг» болон бусад туужануудые бэшэhэн. Ород хэлэн дээрэ хоёр суглуулбари хэблэгдээ. 1973 ондо шүлэгүүдэйнь суглуулбари ном боложо гараа hэн. Сибириин болон Алас Дурна зүгэй уран зохёолшодой Шэтэ хотодо үнгэрhэн зүблөөндэ хабаадаhан.

Цырен-Дондок Хамаевич Хамаев СССР-эй Уран зохёолшодой болон Журналистнуудай холбоонуудай гэшүүн байгаа.