Уран зохёолшо, ирагуу найрагшад

Доржогутабай Дансаран

Доржогутабай Дансаран
  • 1994 онһоо Ород Уласай Уран зохёолшодой холбооной гэшүүн
  • Буряад Уласай соёлой габъяата хүдэлмэрилэгшэ
  • СССР-эй кинематографиин эрхимлэгшэ
Дансаран Шагдарович Доржогутабай Хэжэнгын аймагай Хөөрхэ нютагта түрэһэн. Хэжэнгын дунда һургуулида һуража ябахадаа, «Зүрхэнэй дуунууд» гэжэ ханын сониндо түрүүшынгээ шүлэгүүдые гаргаа һэн. 1954 ондо «Коммунизмын одон» гэжэ шүлэг «Хэжэнгын колхозник» сониндо барлагдаа.

Саашадаа «Буряад үнэн», «Байгал» сэтгүүл болон хамтын суглуулбаринуудта толилогдоо. 1959 ондо Буряадай искусство болон литературын 2-дохи декадада хабаадалсаһан. 1962-1963 онуудта киномеханигай курсые Эрхүүдэ дүүргээд, Хөөрхэ нютагтаа мэргэжэлээрээ ажаллаа. 1994 онһоо 2000 он болотор «Хэжэнгэ» сониндо сурбалжалагшаар ажаллаа.

«Бугын дуунай үе» гэжэ түрүүшын номынь 1982 ондо хэблэлһээ гараа. «Бодолнууд-ажабайдалай һудалнууд» (1987), «Рыхи» (1991), «Шантуурга» (1999) гэһэн номууд гаранхай. 2009 ондо «Хоридохи зуун жэл» гэһэн шүлэгүүдэй, дуунуудай, домогууд, балладануудай, сонедүүдэй ехэ һонин ном гараа.

Дансаран Шагдарович Доржогутабайда «Буряад Уласай соёлой габъяата хүдэлмэрилэгшэ», «СССР-эй кинематографиин эрхимлэгшэ» гэһэн нэрэ зэргэнүүд олгогдонхой. 1994 онһоо Ород Уласай Уран зохёолшодой холбооной гэшүүн.

2017 оной майн 11-дэ Хэжэнгын аймагай Хөөрхэ нютагта наһа бараа.