Чимитов  Гунга
  • СССР-эй Уран зохёолшодой холбооной гэшүүн
  • Буряадай арадай уран зохёолшо
  • Буряад Уласай Гүрэнэй шангай лауреат
Гунга Гомбоевич Чимитов Мухар-Шэбэрэй аймагай Хушуун-Үзүүр нютагта түрэһэн юм. Бүри эртүүр хүдөөгэй ажал хэжэ эхилээ һэн. Найман жэлэй һургуули дүүргэһэнэйнгээ һүүлээр колхоздоо хониной фермые даагшаар, таряан ажалай бригадын тоо бүридхэгшөөр, счетоводоор ажаллаа.

1949 ондо П.И. Чайковскиин нэрэмжэтэ театрально-хүгжэмэй училищи дүүргэһэнэйнгээ һүүлээр, радиокомитедтэ дикторээр, уран зохёолой редактораар хүдэлмэрилөө. Тэрэ үедэ өөрөө шүлэг бэшэжэ, ород хэлэн дээрэһээ зохёолнуудые оршуулжа эхилээ һэн.

1951 ондо Москва хотын М. Горькиин нэрэмжэтэ Литературна институдта ороһон, тэрэнээ 1956 ондо дүүргэһэн байна. Гунга Чимитов тэдэ жэлнүүдтэ оршуулга ехээр хэдэг, шүлэг, басни бэшэдэг байгаа. Тэрэ A.С. Пушкинай «Поп болон тэрэнэй хүлһэншэн Балда тухай үльгэр», «Борис Годунов» гэжэ трагеди, Н. В. Гоголиин «Шинель» гэжэ туужа, «Ревизор» гэжэ зүжэг, Максим Горькиин «Дайсад», «Васса Железнова», «Һүүлшынхид» гэжэ зүжэгүүдые, М.А. Шолоховой «Хүнэй хуби заяан» гэжэ ном, Алексей Недогоновой «Сомон зүблэл дээрэ туг далбана» гэжэ поэмэ, Самуил Маршагай шүлэгүүдые, Сергей Михалковай баснинуудые, Агния Бартогой «Звенигород» гэжэ поэмые, мүн Шота Руставелиин «Барасай арһа хэдэрһэн баатар» гэһэн поэмые оршуулһан байха юм. Оршуулгын ажал хэхынгээ хажуугаар тэрэ өөрынгөө шүлэг, рассказ, очеркнуудые бэшэнэ. «Сэлгеэ Сагаан Түгнэмни» гэһэн шүлэгэй ном, «Колхозой түрүүлэгшэ» гэһэн очеркнууд, «Хулдай мэргэн» гэһэн Даша Черниновтэй хамта бэшэһэн үльгэр, «Таряан» гэһэн суглуулбари хэблэгдэһэн байха юм. Гунга Чимитов үхибүүдтэ зорюулһан шүлэг, үльгэр, рассказ, пьесэ болон баснинуудай хорёод ном хэблүүлэнхэй.

Республикын композиторнуудтай хамта Гунга Чимитов хоёр зуугаад гаран дуу бэшэнхэй юм. Илангаяа «Эгэшэ аха хоёрни», «Инаг дураяа гамнаарай», «Тоонто нютаг» гэһэн дуунуудынь үргэнөөр дэлгэрэнхэй. СССР-эй Уран зохёолшодой холбооной гэшүүн Гунга Гомбоевич Чимитов Буряад Республикын Гүрэнэй шангай лауреат болоһон юм.