• СССР-эй Журналистнуудай холбооной правлениин гэшүүн
  • Буряадай АССР-эй Гүрэнэй шанда хүртэһэн
Виктор Александрович Сергеев түрэл Вологдо хотоһоо хоритойдоо Улаан-Үдэ нүүжэ ерээ һэн. Удангүй ВЛКСМ-эй Буряадай обкомдо инструктораар абтаа. 1944 онһоо наһаа баратараа хоёр лэ газар хүдэлжэ ябаа: Буряадай телевидени болон радиогой хороондо түрүүлэгшын орлогшоор, «Правда Бурятии» сониндо харюусалгата секретаряар, редакторай орлогшоор, 1976 онһоо редактораар ажаллаа. Тиигэхэ зуураа Буряадай Журналистнуудай холбооной түрүүлэгшэ, СССР-эй Журналистнуудай холбооной правлениин гэшүүн байгаа.

Зохёохы ажалаа 1952 онһоо оршуулгашаар эхилһэн байна. В. Сергеев Б. Мунгоновой «Харьялан урдаа Хёлгомнай», Ж. Балданжабоной «Сэнхир хаданууд», тэрэнэй «Һүүлшын табиса» гэжэ повесть, Ц. Галановай «Уһанай урасхал», «Дулмаадай», «Эсэгын хүбүүн» гэжэ повестьнуудые ород хэлэндэ оршуулаа.

Виктор Сергеев — «Улаан үдэр» (1969), «Үүлэнэй саана ороһон һара» (1973), «Гуталтай сэрэг» (1976) гэһэн гурбан романай автор. Хэрбээ түрүүшынь хоёр зохёол соо мүнөөнэй хүдөөгэй байдал, ехэ барилга хэжэ байһан хүдэлмэришэдэй коллектив харуулагдаа һаа, гурбадахи романиинь Байгалай үмэнэхи хасагууд тухай түүхын материал дээрэ үндэһэлжэ бэшэгдэһэн юм. Һүүлшынгээ романай түлөө 1977 ондо В.А. Сергеев Буряадай АССР-эй Гүрэнэй шанда хүртэһэн байгаа.