Жигжитов Михаил
  • СССР-эй Уран зохёолшодой холбооной гэшүүн
  • Буряадай арадай уран зохеолшо
  • Буряадай Гүрэнэй шангай лауреат
Михаил Ильич Жигжитов 1915 ондо Хяагтын аймагай Хяагтын Адагта хасаг угтай буряадай бүлэдэ түрэһэн юм. Хяагтын 9 класстай һургуули дүүргээд, Захаамин, Баргажанаар багшалһан, заочноор педтехникум дүүргэһэн байна. 1941-1945 онуудта М. Жигжитов Улаан Армида алба хээ. Дайнай һүүлээр Баргажанай һургуулинуудта баһа багшалаа . 1956 онһоо 13 жэлэй туршада штатна ангуушан ябаха зуураа, зохёол бэшэжэ туршаһан байна. Ажабайдалайнь баян дүй дүршэл, эрхилһэн ажалынь Михаил Жигжитовэй зохеохы замай эхин һабагша боложо үгэһэн юм. Уран зохёолшо өөрөө Баргажанай бар тайгаар, Байгалай эгсэ эрьеэр ябагалан агнажа ябахадаа , тэндэхи арад зонойнгоо байдал, түүхэ мэдэхэ болоһон байна. Эрэлхэг зоригтой ангуушад болон хаб загаһа баригшад тухай бэшэһэн рассказууд соогоо айхые мэдэхэгүй, уужам сэдьхэлтэй, зориг ехэтэй хүн гээшэ байгаалиин ёһото эзэи юм, бэрхэшээлнүүдые дабахадаа, тэрэнэй абари зан хүдэржэдэг гэһэн бодол батална . Энээгээрээ 1963 ондо «Тайгада болоһон гэмтэ ябадал» гэжэ Жигжитовэй түрүүшын рассказуудай нэгэн уншагшадай анхарал татаа бэлэй. «Саһанай нуралга» гэжэ түрүүшынгээ туужа Байгалай загаһашадай домогто үндэһэлжэ бэшээ һэн. Эрэлхэг зоригто эвенк Остяк гол геройтой «Минии заахан Марикан», «Долоон шонын хабшалай саана», «Самагирай зүргэ» гэжэ туужанууд уран гоёор бэшэгдэнхэй. Тэдэ зохёолнуудынь булта «Советская Россия» хэблэлдэ гараһан юм. Михаил Жигжитовэй «Байгал шадарай дайда» гэжэ роман уншагшадта онсо мэдээжэ . Трнлогиин нэгэдэхи ном «Современник» хэблэлдэ хоёр дахин хэблэгдээ, 1978 ондо хоёрдохи номынь гараһан байна.1981 ондо трилогиинь гурбан ном хэблэгдээ. 1976 ондо энэ романииень буряад хэлэн дээрэ В.Намсараев оршуулжа хэблэгдэһэн юм. Һүүлэй жэлнүүдэйнь зохеолнууд гэхэдэ, "Шаманкин омут«гэжэ туужа (1982), «Сагаан тахяа жэл» гэжэ Сүхэ-Баатар тухай роман(1988). Михаил Жигжитовэй зохеолнууд тува, узбек хэлэнүүдтэ оршуулагданхай.

Михаил Жигжитов 1983 онһоо СССР-эй Уран зохёолшодой холбооной гэшүүн, Буряадай арадай уран зохеолшо, Буряадай Гүрэнэй шангай лауреат.