Нимбуев Шираб
  • СССР-эй Уран зохёолшодой гэшүүн
  • Буряадай соёлой габъяата хүдэлмэрилэгшэ
Шираб Нимбуевич Нимбуев Яруунын аймагай Эгэтэ нютагта түрэһэн байгаа. Гушаад онуудһаа шүлэг бэшэжэ эхилээд, буряад совет уран зохёолой хүгжэлтэдэ горитой хубитаяа оруулһан. Дунда һургуули дүүргээд, рабфакта, комвузда һураһан юм.

Багшаар, удаань Буряадай номой хэблэлдэ хүүгэдэй литературын редактораар хүдэлөө. Табан жэлэй туршада Монголдо, СССР-эй Алтан-Булагтахи консульствада ажаллаһан, удаань «Буряад үнэн» сониндо, Буряадай номой хэблэлдэ удаан хүдэлһэн.

Ш.Н. Нимбуев буряад хэлэн дээрэ гараһан 16, ород хэлэн дээрэ гараһан хэдэн номуудай автор. «Поэдэй дуун» (1943), «Баяр» (1948), «Жаргал тухай дуун» (1958), «Сэдьхэлэй дуун» (1962), «Хүхюун Зархай» (1966) болон бусад номуудынь олоной дунда мэдээжэ.

Эгэтын-Адагай һургуулиин түүхын музейдэ эсэгэ хүбүүн Шираб болон Намжил Нимбуевуудта зорюулагдаһан уран зохёолой булан бии.

Шираб Нимбуевич Нимбуев-СССР-эй Уран зохёолшодой гэшүүн, Буряадай соёлой габъяата хүдэлмэрилэгшэ ябаа.