Уран зурааша, уран барималшад

Даржаев Александр

Даржаев Александр
  • Буряадай АССР-эй арадай уран зурааша
Даржаев Александр Будажапович 1939 оной августын 3-да Хэжэнгын аймагай Булаг һууринда түрөө, 1980 ондо наһа бараа.

Эрхүүгэй уран зурагай училищи дүүргээ (багшанар А.И. Вычугжанин ба А.И. Алексеев).

1963-1969 — Ленинградай В.Мухинагай нэрэмжэтэ уран зурагай-промышленна училищидэ һураа (багша Г.Рублев).

1970 онһоо — СССР-эй Уран зураашадай холбооной гэшүүн.

1969 онһоо — республикын, можонууд хоорондын, хизаарай, россиин, гадаадын үзэсхэлэнгүүдтэ хабаадаа, тэрэ тоодо Ц.С. Сампиловай нэрэмжэтэ уран зурагай музейдэ ху-биин (1989, Улаан-Үдэ).

Бүтээлнүүдынь: «Үбгэнэй портрет» (1972), «Мал адуулагшад» (1973), «Малшан» (1974), «Тохорюунай дуун» (1976), «Хүгшэн эжы» (1977), «Гэсэрэй дэлхэйдэ» зурагай эскиз (1976); Кабанск һууринда Соёлой байшанай нюур талын сграффито шэмэглэл, Мухаршэбэрэй айма-гай «Эрдэм» совхоздо «Хотын сэсэг» фрескын зураг.

Ажалнууд Ц.Сампиловай нэрэмжэтэ уран зурагай музейдэ, «Росизопропагандын» (Москва) жасада, хубиин суглуулбаринуудта байдаг.