Воробьев Максим Павлович 1926 ондо Буряад-Монголой АССР-эй Тарбагатайн аймагай Ехэ Булаг һууринда түрөө, 1967 ондо наһа бараа.

1950 ондо Эрхүүгэй уран зурагай училищи дүүргээ.

Буряад урлал зохёолой II декадада хабаадаа (1959, Москва).

1950 онһоо республикын, можонууд хоорондын, россиин үзэсхэлэнгүүдтэ хабаадаа.

Ажалнууд: «Шахтер Айсуев» (1954), «Селенгинскын хабар» (1956), «Шахтер Шаповалов» (1958), «Натюрморт» (1959), «Байгалай загаһашад» (1959), «Зураглал» (1959), «Н.В. Халбае-вай портрет» (1961), «Хөөрэлдөөн. Гагнууршад» (1961).
Ажалнуудынь Ц. С. Сампиловай нэрэмжэтэ уран зурагай музейдэ хадаглагдадаг.