Ванданов Максим
Ванданов Максим Бальжинимаевич 1955 ондо Буряадай АССР-эй Галуута нуур станцида түрөө, 1992 ондо наһа бараа.

Россиин Урлалай академиин мүнгэн медаляар шагнагдаа (дипломой хүдэлмэринүүдэй харалга).

1975-1976 -Улаан-Удын 1-дэхи багшанарай училищи.

1981 — Эрхүүгэй уран зурагай училищи дүүргээ.

1989 — Красноярскын Уран зурагай институт дүүргээ.

Россиин Уран зураашадай холбооной гэшүүн.

1991 онһоо республикын, хизаарай, россиин үзэсхэлэнгүүдтэ хабаадаа.

Ажалнууд: «Һүниин шэмээ» (1990), «Аниргүйе шагнагша» (1990), «Нүхэд» (1990), «Аниргүй байдал» (1991), «Хүлеэлгэ» (1991), «Хоёр» (1992).

Ажалнуудынь Ц.С. Сампиловай нэрэмжэтэ уран зурагай музейдэ, М.Н.Хангаловай нэрэмжэтэ Буряадай түүхын музейдэ ба хубиин суглуулбаринуудта байдаг.

Максим Вандановай зохёон бүтээһэн ажалнууд дабтагдашагүй гүн ухаанай оюун мэ-дэрэлэй маягтай. Олонхи ажалнуудтань байгаалиин аажам нүхэсэл, сэдьхэлэй ханалга, эгүүридэ ба юртэмсэдэ дүтэлэлгэ зурагай аргаар гарадаг. Дурна зүгэй зуун жэлнүүдэй оюун мэргэн ухаан зураашын полотнодо мүнхэлэгдэнхэй