Танганов Антон Николаевич 1970 ондо Эрхүү можын Оhын аймагай Барахал тосхондо түрэhэн. Арадай дархан. Ородой уран зураашадай холбооной гэшүүн.