Ринчинов Амгалан Солбонович 1970 ондо Улаан-Yдэ хотодо түрэhэн. Уран зурааша, Ородой уран зураашадай холбооной гэшүүн. В.И. Суриковай нэрэмжэтэ Москвагай уран hайханай гүрэнэй институт дүүргэhэн. Ородой, нютаг можын үзэсхэлэнгүүдтэ хабаадаhан. Зүүн Сибириин соёл уралигай гүрэнэй академи дүүргэhэн.