Уран зурааша, уран барималшад

Ерофееский Валерий

Ерофееский Валерий
Валерий Петрович Ерофеевскийн нэрэ манай Буряадай болон Эрхүүгэй уран hайханай хорбоодо ехэ танил юм. Түрэл нютагаа, Алтайн үзэсхэлэн байгаали, Монголой уудам тала, Эрхүүгэй сүмэ болон хашаа ехэ зураhан бэлигтэй уран зураашые олон газарта мэдэдэг болоhон.

Валерий Ерофеевич Буряад Уласай Нарhата тосхондо 1955 ондо түрэhэн. 1973 ондо Эрхүүгэй уран hайханай училищида ороо, дараань уhан сэрэгтэ алба хаагаа. 1981 ондо Усть-Илимскэдэ, удаань Эрхүүгэй уран hайханай санда хүдэлɵɵ.
Владивосток хотодо Дурна дахинай уралигай институдта уран зурагай факультет дүүргээ. 1993 ондо Ородой Холбооной уласай Уран зураашадай холбооной Буряадай таhагай гэшүүн болоо. 1994 ондо Н.М. Загурскын нэрэмжэтэ Эрхүүгэй хүгжэмэй театрай урилгаар Эрхүү хото нүүжэ, тэндээ уран шэмэглэлэй цехтэ ажаллаа. Зохёохы ажалайнгаа hүүлшын жэлнүүдтэ уран зурааша Эрхүү хотын түүхын музейдэ ба уран hайханай училищида хүдэлɵɵ.

Валерий Ерофеевский ехэ онсо уран зурааша, ɵɵрын гэhэн hанамжатай, зохёохы гар дүрэтэй, тэрэнэй ехэнхи бүтээлнүүд гүн ухаанай удха ушартай байдаг. Һүүлшын үзэсхэлэндэнь 40 гаран ажалнууд дэлгээгдэhэн, тэдэ ажалнуудынь ɵɵрын хубиин суглуулбариин, мүн баhа Ц. Сампиловай нэрэмжэтэ Уран hайханай музейн жасада байдаг.

Валерий Ерофеевскийн ажалнууд Ород уласай, мүн баhа гадаадын оронуудта (Урда Солонгос, Урда Хитад, Монгол, Польша, Югослави, США, Англи) музейнүүдтэ хадагалагдадаг.

2013 ондо эгээл хүсэ шадал соогоо 58 наhан дээрээ уран зурааша наhа бараhан.