Каурцев Владимир Николаевич 1951 ондо Эрхүү можын Алексеевскын Затон тосхондо түрэhэн. Арадай дархан, hиилүүршэн. Уран зураашада зураг зураха, гар урлаха абьяас бэлигынь хүүгэд наhанhаа байhан, гэбэшье Москвагай гар урлалай институдтэ hуража гараhанай удаа зохёохы ажалаа эхилhэн юм.

30 жэл соо Владимир Каурцевай уран гарhаа түүхын, угсаата зүйн сэдэбээр янза бүриин бүтээлнүүд нара хараа. Славянуудай дүрэ ба дурна дахинай сэрэгшэд, эвенкын дангинар болон бɵɵнэр, ой модоной эзэд ба үльгэр домогто баатарнууд тэрэнэй гараар hиилэгдэhэн байна.

Уран зурааша ɵɵрын ажалнуудаа Байгал шадарhаа hабагша татадаг гэбэл: үзэсхэлэнтэ байгаали, хүбшэ тайга болон байгалай уhан, Сибириин хоморой ургамалнууд юм.

Владимир Каурцев 1979 онhоо Ород уласай, улас ороной, аймагай үзэсхэлэнгүүдтэ оролсодог, олон тоото шагнал, баярай бэшэгүүдтэ хүртэhэн. Буряад Уласай уран зураашадай холбооной гэшүүн, СССР-эй ВДНХ-гай одоноор шагнуулагдаhан.