Иванов Владимир
Иванов Владимир 1983 ондо Улаан-Yдэ хотодо түрэhэн.

2001 ондо Зүүн Сибириин технологиин гүрэнэй университедтэ түмэрɵɵр урлаха технологиин мэргэжэлээр hуража гараhан. Дипломай ажалынь гэбэл «Гарууди» баримал (хүрэл, 2007). 2003 онhоо 2007 он болотор Дмитрий Будажабай ба Гэсэр Зодбоевай уран мастерскойдо ажалаа.

2015 оной мартнын 12-то Ц.Сампиловай нэрэмжэтэ уран hайханай музейдэ залуу барималша Владимир Иванов анха түрүүшынгээ ɵɵрын бүтээлэй «Эртын хабарай үдэшэ» гэhэн үзэсхэлэн нээhэн. Хабар хадаа амита байгаалиин hэрилгэтэй, саг hэлгэhэнтэй ходо холбоотой байдаг. Тэрэ хабарай уларилда зорюулагдаhан ɵɵрын ажалнууд соогоо ондо ондоо удхатай сэдэбүүдые хамтаруулжа хэhэн байгаа.

ХХI дугаар зуун жэлэй эхинэй арбан жэл соо Буряадта хүрэл урлал ехэ хүгжэhэн байдаг. Буряадай хүрэл урлалай хүдэлгɵɵниие бэлигтэй уран зурааша Даша Намдаков хүтэлбэрилɵɵ hэн. Ородой ба дэлхэйн зурагай урлалай юртэмсэдэ Д.Намдаковай амжалта хадаа манай уран зураашадта шэнэ амисхал оруулба. Мүнɵɵ болоходо, мэргэжэлтэдэй хэлэhээр, буряадай хүрэл урлалай hургуули ба бага түхэлэй барималай hургуули байгуулагдаhан гэхэ юм. Гэсэр Зодбоев, Зандан Дугаров, Дмитрий Будажабай, Сергей Намдыков, Буянто Ошоров, Юрий Эрдынеев, Евгений Болсобоев, аха дүү Цыжиповууд, Баясхалан Базаров болон бусад барималшадай нэрэнүүдые эндэ дурдаха шухала байна.

Удаадахи халаанай залуу гэхэ гү, али хүрэл урлалай дархашуул Зүүн Сибириин технологиин гүрэнэй университедтэ «Түмэрэй урлал» гэhэн мэргэжэлээр түгэсхэhэн хүбүүд гаража ерээ. Түрүүшын выпуск 2001 ондо абтаhан байгаа, багшань — Радна Санжитов болоно. Тэдэнэй дундаhаа бэлигтэй залуу дархашуул гараба. Тэдэнэй тоодо — Петр Гармаев, Чингис Мандаганов, Андрей Мэрдыгеев болон бусад болоно. Эндэ хүбүүдэй араhаа бүри залуушуул ургажа байна. Тэдэнэй тоодо ехэ хүдэлмэришэ, найдал түрүүлжэ байhан Владимир Иванов болоно.

Түрүүшын ɵɵрын үзэсхэлэндэ В.Иванов аяар 32 бүтээл үзүүлбэ, тэдэнь олоороо бэшэ, харин янза бүриин удхатай ажалаараа хүн зониие гайхуулhан байха юм.