Зүжэгшэд ба хүгжэмшэд

Пунцукова Дулма

Пунцукова Дулма
Дулма Пунцукова 2003 ондо 8-тай байхадаа Буряадай М. Х. Жапхандаевай нэрэмжэтэ үндэһэн циркын һургуулида ороһон юм. Тэндэ Буряадай урлалай габьяата ажал ябуулагша Цэнд-Очирын Сэлэнгэ багшада 5 жэлэй туршада заалгажа гараа. Удаань П. Чайковскийн нэрэмжэтэ дунда мэргэжэлэй урлалай һургуулида һуража гараад, 2013 онһоо Буряадай гүрэнэй циркдэ тэнсүүриеэ оложо тоглохо мэргэжэлээр ажалда абтана. Дулма 2014 ондо Оросой Холбооной Дельфийн Волгоград хотодо үнгэрһэн 13-дахи нааданда хабаадалсаһан юм. Энэл ондоо бэлигтэй залуушуулые дэмжэхэ зорилготой олгогдоһон Буряад Уласай гүрэнэй шагналда хүртэнэ. Тамирай талаар шадалтай, ухаантай, ажалдаа эрид сэхэ хандасатай залуу зүжэгшэн олон янзаар гүйсэдхэгдэдэг акробатика (дээшэнь харбадаг хабтагай дээрэ, татаатай аргамжа дээрэ, дүүжэн дээрэ б.б.) ойлгожо абаад гүйсэдхэдэг. Ангар дүүхэйн абари айхабтар гоёор, үнэншэмэ зохидоор аяар тэрэ дээрэһээ харуулжа, харагшые энэ зүжэгшын этигүүлжэ шадаһан гээшэ сэгнэшэгүй. Энээхэн тоглолтонь ниислэл Москвагай мэргэжэлтэдые гайхуулаа, циркын урлалай дээдэ мэргэжэлтэд Э. В. Запашный Д. Е. Иванов гэгшэд үндэр сэгнэлтэ үгөө бэлэй. Тэрэ үедэ «Ангар дүүхэй Енисей» хоёр гүрэн түрын хүтэлбэрилэгшэдэй урда табигдажа байһан олон тоото тоглолтонуудта оруулагданхай, харуулагдажа байгаа.

Байгалай мэдээсэлэй, эдэй засагай болон болбосоролой хэмжээ ябуулгануудта барандань хабаадалсажа байдаг. 2009 ондо Медведевэй Буряад орон ерэхэдэ табигдаһан тоглолтодо хабаадалсаа бэлэй.
Циркынгээ нүүдэл тоглолтодо эдэбхитэй хабаадалсадаг юм. Тиигэжэ Буряад орон соогуураа яһала ябаа, Алас Дурнаар, Уссурийск, Алтайн хизаараар ябагдаа. Соёлой жэлэй хэмжээ ябуулгануудай туг доро Хакас, Тыва Уласуудаар ябажа ерэһэн байна.

2017 ондо Оросой Холбооной Хабаровск, Якутск, Ленинград, Шэтэ, Эрхүү, Ангарск хотонуудта үнгэрһэн ехэ нүүдэл тоглолтонуудта, тиихэдэ Москвада үнгэрһэн Улаан-Үдын соёлой үдэрнүүдтэ, хожомынь буряад арадай «Сагаалган» һайндэртэ хабаадалсана.