Зүжэгшэд ба хүгжэмшэд

Раднаев Буянто

Раднаев Буянто
2009 ондо Буряадай улас түрын дунда мэргэжэлэй багшанарай hургуулиин уран зурагай ангида hуража дүүргэhэн юм. Тэндээл дуунай мэргэжэлээр нэмэлтэ hуралсал гараhан юм.
2017 онhоо Буряадай гүрэнэй СССР-эй арадай зүжэгшэн Г. Ц. Цыдынжаповай нэрэмжэтэ дуури бүжэгэй академическэ театрта найрал дуушан.