Зүжэгшэд ба хүгжэмшэд

Цымпилова Любовь

Цымпилова Любовь
  • Буряадай гүрэнэй дуун болон хатарай үндэһэнэй “Байгал” театрай оркестрэй зүжэгшэн
  • Буряад Уласай соёлой габьяата хүдэлмэрилэгшэ
  • Н.П.Будашкинай нэрэмжэтэ арадай инструментнүүдэй оркестрнүүд болон ансамбльнуудай IV Уласхоорондын конкурсын дипломант( Шэтэ хото, 2010)
Любовь Раднаевна Цымпилова Хориин аймагай Доодо-Гол тосхондо түрөө. Хориин 1-хи дунда һургуули дүүргээ.
1981 ондо Любовь Цымпилова Улаан-Үдын П. И. Чайковскийн нэрэмжэтэ дунда мэргэжэлэй хүгжэмэй һургуули дүүргээ. 1986 ондо Красноярскын гүрэнэй урлалай дээдэ һургуули дүүргээ.

2001-2005 онуудта Буряадай гүрэнэй телерадиокомпаниин дэргэдэхи Чингис Павловай нэрэмжэтэ буряад арадай инструментнүүдэй оркестртэ хүдэлөө. С 2005 онһоо «Байгал» театрта хүдэлнэ.

Хүгжэмэй арадай зэмсэгүүдэй оркестрнүүд болон ансамбльнуудай Уласхоорондын Н. П. Будашкинай нэрэмжэтэ IV урилдаанай дипломант (Шэтэ хото, 2010)