Зүжэгшэд ба хүгжэмшэд

Цыденова Баярма

Цыденова Баярма
  • Буряадай гүрэнэй дуу хатарай үндэһэн “Байгал” театрай оркестрэй зүжэгшэн
Цыденова Баярма Валентиновна Буряад Уласай Захааминай аймагай Утаата нютагта түрэһэн юм.

2003 ондо П. И. Чайковскийн нэрэмжэтэ Улаан-Үдын дунда мэргэжэлэй хүгжэмэй һургуули дүүргээ.
2008 ондо Зүүн Сибириин гүрэнэй соёлой болон урлалай дээдэ һургуули дүүргээ.

2009 онһоо «Байгал» театрта хүдэлнэ. Баярма Валентиновна Цыденова тоглолтонуудта хабаададаг буряад арадай хүгжэмэй зэмсэгүүдэй «Арюун заяа» гэһэн хүүгэдэй жэшээтэ оркестрые хүтэлбэрилдэг.

2013 онһоо буряад арадай хүгжэмэй зэмсэгүүдэй багшанарай ансамблиин бүридэлдэ можо нютагууд хоорондын «Хуурайм наадан» гэһэн конкурсдо хабаадаа. Ансамбль II шатын лауреат болоо.