Зүжэгшэд ба хүгжэмшэд

Цыдендоржиев Зоригто

Цыдендоржиев Зоригто
Буряад Уласай Түнхэнэй аймагай Далахай нютагта түрэһэн байна.

2010 ондо Монголой гүрэнэй соёл, урлалай дээдэ һургуули дүүргэһэн юм.

«Байгал» театрта 2011 онһоо хүдэлнэ.

Монгол ороноор нүүдэл тоглолтодо ябалсаа.