Зүжэгшэд ба хүгжэмшэд

Цыбикова Баярма

Цыбикова Баярма
  • СССР-эй арадай зүжэгшэн Г. Цыдынжаповай нэрэмжэтэ Буряадай гүрэнэй оперо болон баледэй академическэ театрай хатаршан
  • Буряад Уласай Засаг Газарай хүндэлэлэй грамотаар шагнагданхай (2005)
  • БуряадУласай Соёлой яаманай Хүндэлэлэй грамотаар шагнагданхай (2007)
  • Буряад Уласай «Жэлэй эрхим балеринэ» (2008)
  • Буряад Уласай гүрэнэй шангай лауреат ( «In Tandem» С. Райхын, тиихэдэ А. Лубченкын «Souvenir du Bach» и «Dzambuling» гэһэн нэгэ үйлэтэй баледүүдтэ ганса хүнэй дүрэ харуулан гүйсэдхөө 2011)
  • «Түрүү соёлшон-2012»
  • Буряад Уласай театрай ажал ябуулагшадай холбооной Хүндэлэлэй грамотаар шагнагданхай
Баярма Бальчиновна Цыбикова 1998 ондо Буряадай гүрэнэй дунда мэргэжэлэй хатарай һургуули эрхим сэгнэлтэнүүдтэйгээр дүүргээ «Шопениана» гэжэ баледһээ Долоодохи вальс болон Мазурка, «Корсар» гэжэ Р. Дригогой баледһээ па-де-де, тиихэдэ Ц. Пуниин «Эсмеральда» гэжэ баледһээ Диана болон Актеоной па-де-де гүйсэдхөө, эдэнь дэлхэйн хореографиин онсо шухаг зүйлнүүд гэжэ тоологдодог.

Һургуулияа дүүргээд, Кирсан Илюмжиновай урилгаар Хальмагта «Элистэ» гэжэ нютагай театрта хүдэлөө.

2002 ондо Казань хотодо баледэй зүжэгшэдэй уласхоорондын фестивальда хабаадаа, удаань бэрхэ балеринэ гэжэ тодорһон зүжэгшэн Москва хотын «THE MOSKOW CITY BALLET» гэһэн баледэй бүлэгтэ В. В. Смирнов-Головановай хүтэлбэри доро хүдэлөө.

2004 ондо Баярма Цыбикова баледэй уран һайханай хэлтэсэй хүтэлбэриин урилга тогтоожо, түрэл театртаа бусажа ерээ.
2010 ондо А. Я. Вагановагай нэрэмжэтэ ород баледэй академи дүүргээ.

Балеринын мэргэжэлэй шадабари, зүжэгшэнэй бэлиг П. Чайковскийн «Хун шубуута нуур» гэһэн зүжэгтэ Одетта-Одиллия, А. Аданай «Жизель» гэжэ зүжэгтэ Мирта, К. Молчановай «Макбет» гэжэ баледтэ хатан дангина Макбет, Ф. Амировай «Тысяча и одна ночь» гэжэ баледтэ Шехерезада, И. Штраусай хүгжэм дээрэ бэшэгдэһэн «Король вальса» гэжэ баледтэ актриса, «Юки» гэжэ баледтэ Нэж, Г. Доницетти гэгшын «Арлекинадада» Фея, «Пенелопа» (гол парти) болон бусад.
«Пенелопа» гэжэ балет Баярмы Цыбиковагай гол парти гүйсэдхэхын тула шэлэгдэһэн юм. Баярмаагай шанар шэнжэнүүдтэ тааруулан, энэ хатар найруулан табигдаа, Баярмаагай ухаан бодолоороо ойлгожо, гол героиниин сэдьхэлэй байдал хатарай дүрөөр байгуулха зорилго табигдаһан байгаа« — гэжэ «Пенелопын» балетмейстер-найруулан табигша Пётр Базарон хэлэһэн юм.

2014 ондо Баярма Цыбикова театрай шэнэ түсэлэй хүтэлбэрилэгшэ болоо — «Намжил» гэжэ нэрлэгдэһэн, Намжил Нимбуевай уран шүлэгүүд дээрэ үндэһэлэн, нугархай хүдэлөөнэй, хатарай аргаар харуулһан бодомжонууд. Режиссёр-балетмейстер — Пётр Базарон (Санкт-Петербург).

Мэргэжэлэй үндэр бэлиг шадабаритай зүжэгшэн Соёлой яаманай болон Буряадай театральна ажал ябуулагшадай холбооной грамотануудаар нэгэнтэ бэшэ шагнагдаһан. 2011 ондо Буряад Уласай Хүндэлэлэй грамотаар шагнагдаа һэн.
2012 ондо Булыт Раднаев, Баир Жамбалов, Ксения Фёдорова болон Питер Куанц гэгшэдтэй хамта зүжэгшэн Буряад Уласай Гүрэнэй шангай лауреадай нэрэ зэргэдэ хүртөө. Нэгэ үзэгдэлтэй баледүүдтэ — С. Райхын «In Tandem», тиихэдэ А. Лубченкын «Souvenir du Bach» и «Dzambuling» гэжэ нэгэ үйлэтэй зүжэгүүдтэ соло гүйсэдхэһэнэйнгөө түлөө энэ шанда хүртэһэн байна. (2011он, хореографи болон найрулгань Питер Куанцын).

Казань хотодо үнгэргэгдэһэн баледэй зүжэгшэдэй конкурсдо 2002 ондо хабаадаа.

СССР-эй арадай зүжэгшэн Л. П. Сахьянова РСФСР-эй арадай зүжэгшэн П. Т. Абашеев хоёрой нэрэмжэтэ баледэй урлалай хоёрдохи ба гурбадахи фестивальда Улаан-Үдэдэ (2005, 2013онууд) хабаадаа.

Северобайкальск хотодо гурбадахи Байгалай Рождественскэ фестивальда хабаадагша (январь, 2012 он).
Буряад Уласай ажаһуугшадта табигдаһан бүжэг наадануудта болон зүжэгүүдтэ хабаададаг.

Оросой Волгодонск, Белая-Калитва, Астрахань, Эрхүү, Шэтэ, Хабаровск, Южно-Сахалинск, Томск болон бусад хотонуудаар, Украина, Монгол, Великобритани, Тайвань болон бусад гүрэнүүдээр нүүдэл тоглолтодо ябаһан байна.
2007 онһоо эхилжэ, Буряадай дунда мэргэжэлэй хатарай һургуулиин классическа хатарай багша (Лариса Сахьянова Петр Абашеев хоёрой нэрэмжэтэ Буряадай улас түрын Дунда мэргэжэлэй хатарай һургуули). Тэрэнэй шабинарай нэгэн Галсана Доржиева Берлин хотодо «Танц-Олимп» гэһэн уласхоорондын тэмсээндэ хабаадажа, тэрэнэй дипломант болоо һэн.

Баярмы Цыбиковагай репертуар:

Одетта-Одиллия, па-де-труа, Бэреэдүүд, Томо хун шубууд («Лебединое озеро» П. Чайковскийн, М. Петипай, Л. Ивановай хореографи, Ш. Терегуловай найруулга)
Памирай хатарта соло («Красавица Ангара» Л. Книпперай, Б. Ямпиловай, М. Заславскийн, И. Моисеевай хореографи, М. Заславскийн найруулга)
Шехерезада, Птица Рухх («Тысяча и одна ночь» Ф. Амировай, хореографи ба найруулгань М. Бурхановай)
Мирта («Жизель» А. Аданай, хореографи Ж. Коралли, Ж. Перро, М. Петип гэгшэдэй хореографи, постановка К. Тер-Степановагай найруулга)
Фея («Арлекинада» Г. Доницетти, хореографи болон найруулгань Г. Ковтунай)
Синьора Капулетти, Нүхэд басагад («Ромео и Джульетта» С. Прокофьевай, хореографи болон найруулгань Ш. Терегуловай)
Актриса, Персидскэ хатарта соло («Король вальса», И. Штраусай хүгжэмөөр бэшэгдэһэн, хореографи болон найруулгань О. Игнатьевай)
Наина, соло в дивертисменте («Руслан и Людмила» М. Глинки, хореографи болон найруулгань О. Игнатьевай)
Леди Макбет («Макбет» К. Молчановай, хореографи болон найруулгань Д. Салимбаевай)
Тарантелла («Кармина Бурана» К. Орфын, хореографи болон найруулгань Г. Ковтунай)

Концертын программа:

1. Ж. Бизе, Р. Щедрин. «Кармен и Хозе»
2. Р. Дриго. Па-де-де Медоры и Раба из балета А. Адана «Корсар»
3. Р. Дриго, А. Адан, Ц. Пуни. Трио одалисок из балета «Корсар»
4. Ю. Зарицкий. «Журавли»
5. Л. Минкус. Гран-па из балета «Баядерка»
6. Л. Минкус. Адажио Никии и Солора из балета «Баядерка»
7. Л. Минкус. Гран-па из балета «Дон Кихот»
8. Л. Минкус. Адажио и кода из балета «Дон Кихот»
9. Ц. Пуни. Па-де-де Дианы и Актеона из балета «Эсмеральда»
10. Ц. Пуни. Вариация Эсмеральды из балета «Эсмеральда»
11. А. Пьяццолла. «Танго ночи»
12. А. Тартаковский. «Вариации на тему вальса Роджерса»
13. П. Чайковский. «Щелкунчик» баледэй 1-дэхи үйлэһөө адажио
14. Ф. Шопен. «Шопениана» баледһээ долоодохи вальс.
15. Ф. Шопен. «Шопениана» баледһээ мазурка
16. Д. Шостакович. «Золотой век» баледһээ танго
17.Баледүүд болон оперонуудһаа үзэгдэлнүүд болон найруулганууд