Зүжэгшэд ба хүгжэмшэд

Цыбенова Анастасия

Цыбенова Анастасия
  • СССР-эй арадай зүжэгшэн Г. Ц. Цыдынжаповай нэрэмжэтэ Буряадай гүрэнэй оперо болон баледэй академическэ театрай баледэй хатаршан
  • Буряад Уласай гүрэнэй шангай лауреат (К. Орфын «Кармина Бурана» гэжэ баледтэ Фортунын парти гүйсэдхэһэнэй түлөө, 2006)
  • Оросой Холбооной дунда мэргэжэлэй хатарай һургуулинуудай ехэ нааданай, тиихэдэ Сибириин хатарай һургуулинуудай мүрысөөнэй дипломант
  • «Арабеск-2010 гэһэн Россиин баледэй зүжэгшэдэй агууехэ ород балеринэ Екатерина Максимовада зорюулагдаһан арбадахи нээмэл конкурсын дипломант, гайхамшагта хатаршан Юрий Зоричай тусхай шанда, тиихэдэ Пермь хотодо 2010 ондо уран нугалбаритайгаар хатарһанайнгаа түлөө олондо мэдээсэл тараадаг хэрэгсэлнүүдэй тусхай дипломдо хүртэһэн
  • Буряад Уласай Засаг газарай Хүндэлэлэй грамотаар шагнагдаһан (2005)
Цыбенова Анастасия Буряадай гүрэнэй дунда мэргэжэлэй хатарай һургуули 1995-2003 онуудта һуража дүүргэһэн юм (Буряадай габьяата зүжэгшэн Людмила Пермяковагай класс). «Бэлигтэй үхибүүд» гэһэн Оросой Холбооной тусхай шэглэлтэй программын ёһоор стипендеэр урмашуулагдаһан юм (2002 он).

Училищи дүүргээд, «Улаан-Үдын залуу балет» гэһэн хатарай театрта Россиин арадай зүжэгшэн Виктор Ганженкын хүтэлбэри доро хүдэлөө. 2003 оной декабрь һарада Буряадай гүрэнэй академическэ оперо болон баледэй театрай баледэй хатаршанаар абтаа.

2003 ондо Фея Сирени, Фея Крошка («Спящая красавица» П. Чайковскийн); Магнолия («Чиполлино» К.Хачатурянай).
2004 ондо Аннын парти мэргэжэлэй шадабари ехэтэйгээр гүйсэдхөө. (В. Гаврилинай «Анна на шее», О. Игнатьевай найруулһан хатар), Людмила (М. Глинкын «Руслан и Людмила», О. Игнатьевай найруулан табиһан хатар) болон Одетта-Одиллия (П. Чайковскийн «Лебединое озеро», хатар найруулгань М. Петипа, Л. Иванов гэгшэдэй, Ш. Терегуловай найруулга) болон бусад.
2005 он. Мирта («Жизель» А. Аданай зүжэгтэ, хореографинь Ж. Коралли, Ж. Перро, М. Петипа гэгшэдэй, найруулгань К. Тер-Степановагай), Шехерезада («Тысяча и одна ночь» Ф. Амировай зүжэгтэ, хореографинь болон найруулгань М. Бурхановай), соло Памирский («Красавица Ангара» Л. Книппер Б. Ямпилов хоёрой «Арюун Гоохон- Ангар дүүхэй» гэһэн зүжэгтэ).

СССР арадай зүжэгшэн Л. П. Сахьянова болон Россиин арадай зүжэгшэн П. Т. Абашеев гэгшэдэй нэрэмжэтэ хоёрдохи уласхоорондын баледэй урлалай ехэ нааданда хабаадаа. (Буряад Уласай Правительствын Хүндэлэлэй грамотаар шагнагдаа).

2006 г. Фортуна (К. Орфын «Кармина Бурана», хореографи болон найруулгань Г. Ковтунай), Лиса Алиса ( В. Бочаровай «Буратино», хореографи болон найруулгань О. Игнатьевай), сеньора Капулетти (С. Прокопьевай «Ромео и Джульетта», хореографи болон найруулгань Ш. Терегуловай).

Хабаровск хотодо театрай гастрольнууд (театрай Хүндэлэлэй грамотаар шагнагдаа).

Жэлэй түгэсхэлдэ Турциин гүрэнэй оперо болон баледэй театрай (Мерсин хото) баледэй хатаршанаар уригдаа.
2007 он. Владимир Моисеевай ударидалга доро (Москва хото) Ород үндэһэтэнэй баледэй театрай хатаршанаар уригдаа.
Зүжэгшэн (И. Штраусай «Голубой Дунай» гэжэ зүжэгтэ ), соло Розовый вальс, соло Восточный танец (П. Чайковскийн " Щелкунчик" гэһэн зүжэгтэ).

2008 он. Дахинаа театрай баледэй бүлэгэй хатаршан болоо. Макбет (К. Молчановай «Макбет» гэһэн зүжэгтэ, хореографи болон найруулгань Д. Салимбаевай).

2009 он. Саһахан «Юки» гэжэ зүжэгтэ, А. Пярт, К. Манселл, Дж. Кейдж, Ф. Гласс, К. Саариахо гэгшэдэй хүгжэмөөр найруулагдаһан, (хореографи болон найруулгань А. Кадрулёвагай).

Зүүн-Сибириин гүрэнэй соёл, урлалай академи эрхим сэгнэлтэтэйгээр дүүргээ.

Үнэн шударгы ажалайнгаа түлөө болон театрай уласхоорондын үдэртэй дашарамдуулан, театрай Хүндэлэлэй грамотаар шагнагдаа. Хүдэлжэ эхилһэн сагһаа хойшо театрай болон театрай ажал ябуулагшадай холбооной үнэтэ бэлэгүүдээр шагнагданхай.

2010 он. Россиин «Арабеск-2010» гэһэн Россиин баледэй хатаршадай агууехэ ород балеринэ Екатерина Максимовагай нэрэмжэтэ конкурсын дипломант, гайхамшагта хатаршан Юрий Зоричай тусхай шанда хүртэнхэй.

2011 он. А. Лубченкын «Souvenirs de Bach» и «Dzambuling» гэһэн нэгэ үйлэтэй зүжэгтэ, тиихэдэ С. Райхын «In Tandem» гэжэ зүжэгтэ хабаадаа (найруулгань Питер Куанцын).


Анастасия Цыбеновагай концертын программа:

Ж. Бизе. «Кармен и Хозе»
Ж. Бизе. «Кармен»
Хеечег. «Хатан Сэсэг»
Л.Минкус. Китри «Дон Кихот»
Д. Шостакович. Танго — «Золотой век» балет
Ц. Пуни. «Па-де-катр»
Л. Минкус. Вариаци «Пахита» балет
Л. Минкус. Вариаци «Баядерка» балет
Ц. Пуни. Вариаци «Талисман» балет
Ольденбургский. Па-де-скляв А. Аданай «Корсар»
Элдэб баледүүд болон оперонуудһаа хэһэгүүдые гүйсэдхэдэг.
Театрай зохеохы бүлэгтэй хамта Орос гүрэнэй Эрхүү, Шэтэ, Хабаровск, Томск болон бусад хотонуудаар, Монгол ороноор гастрольдо ябаһан байна.
СССР-эй арадай зүжэгшэн Л. П. Сахьяновагай болон РСФСР-эй арадай зүжэгшэн П.Т. Абашеевай нэрэмжэтэ хоёрдохи уласхоорондын баледэй искусствын фестивальда тэрэ хабаадаа (Улаан-Үдэ хото, 2005 он).

Литература:

Р. Хосомоева. «Улыбка Фортуны» («Бурятия», 2010 оной январиин 14.)