Зүжэгшэд ба хүгжэмшэд

Гылыкова Дарима

Гылыкова Дарима
  • Буряадай Гүрэнэй Ажалай Улаан тугай орденто Хоца Намсараевай нэрэмжэтэ академическэ драмын театрай зүжэгшэн
  • Буряад Республикын габьяата зүжэгшэн (2002)
Дарима Намжиловна Гылыкова 1975 оной февралиин 10-да Хэжэнгын аймагай Чесаан тосхондо түрэһэн. Буряад Уласай соёл ба уралалай дунда мэргэжэлэй һургуули 1996 ондо, Зүүн-Сибириин гүрэнэй соёлой ба уралалай ехэ һургуули 2000 ондо түгэсхэһэн юм. 1996 онһоо театрта хүдэлнэ.

«Театрта ерэһэн түрүүшын үдэрнүүдһээ эхилээд, Дарима ажалдаа шунган ородог, ойлгосоор ульгам, шадабаритай мэргэжэлтэн гэжэ абаһаар өөрыгөө харуулаа. Аха захатанаа шагнажа, зүжэгшэнэй мэргэжэлэй нюусануудтай танилсажа ябаха гээшэнь — урагшаа жүдхэлгын түшэг, — гэжэ театр шүүмжэлэгшэ А. А. Политов хэлэһэн. — Тон уян, хёрхо нюдэтэй, хэжэ байһан ажалаа доторой шугамаар хэмжэн шэнжэлжэ, саада хараагаа бариха аргатай Дарима Гылыкова уралан бүтээлгын талаар баян удхатай дүрэнүүдые бүтээнэ, жэшээлхэдэ, Р. Томын „Дурланхай найман һамгад“ соохи Катрин. Зүжэгшэ наадандаа бэеынгээ байгаалиһаа үгтэһэн эрхим һайн шанар шэнжэ хэрэглэнэ: хүдэлхэ, ябаха аргань орёо гэгшын акробатикын хүдэлсэдэ дүтэ ошоно, мэхэ гохо, худал соо үндыһэн бишыхан басаганай доторой гашуудалта байдал тон уянаар байгуулжа шадана. Тиин урма зоригоо хухарһан сэдьхэлынь Гылыкова тон наряар аад, юрэ харуулжа шадана, тэрэ үбшэнһөө, урбалтаһаа загсашаһан мэтэ болоно».

Даримын тайзандахи шадабари соо доторой байдал руу шунган оролгые тэрэнэй олон тоото арга шадабаринуудай нэгэн гэхээр. Тэрэ геройнуудайнгаа оромгүйшье, үнжэгэн уяншье, гунигтайшье, мүн шогуушашье — абари зангайнь хоёр талын эгсэ илгаае онсолон харуулха шадалтай юм. К. Гольдониин «Хоёр эзэдэй зараса» соо Смеральдина, Ц. Шагжинай «Шүдхэртэй сүндүүг» соо Цырегма, Г. Башкуевай «Чио-Чио Саня» соо Оюуна. С. Эрдэнын «Хойто наһандаа уулзахабди» гэһэн зүжэгтэ Жамьянгаравай роль гүйсэдхэһэниинь зохёохы ажалайнь үндэр амжалта болоһон гээшэ.

Б-М. Пурбуевай «Толдойн хүбүүн Болдой» соо Ягааханай, М. Горькиин «Васса Железнова» соо Дуниин, Х. Намсараевай «Тайшаагай ташуур» соо Улааханай, Д. Эрдынеевэй «Бальжан хатан» соо Эхэнэрэй рольнуудые наадаһаниинь, тэрэнэй мэргэжэлээрээ нилээд дээшэлһые гэршэлээ.

Хүүгэдэй репертуарта наадаһан рольнуудынь гэбэл: «Али Баба, 40 дээрмэшэд ба нэгэ эрдэмтэ тоти шубуун» соо Хүбүүн (уһа зөөдэг), Б. Жалцановагай Тенчойн зүжэгөөр табиһан «Заанай ухаатай хүбүүхэн Ланченкарай ба тэрэнэй нүхэдэй уршагта ябадалнууд» гэжэ найруулгада тоомгүй һармагшан Чеу, Галсан Нанзатовай зүжэгөөр О. Шагдуровай найруулан табиһан «Тарган Замай ба Мангадхай тухай онтохон» соо Һайн Һүлдэ, Н. Абрамцевагай зүжэгөөр Ц. Бальжановай табиһан «Баба Ягагай (Яһан Хүгшөөгэй) оромгүй аашанууд» найруулга соо Шаазгай, «Золушка» соо Хойто эхэ.

Даримын зохёохы намтарай замда дайралдаһан ехэ хэмжээнэй роль гэбэл Б-М. Пурбуевай «Эрьехэ наран — 1, 2, 3» зүжэг соо тэрэнэй тон үнэншэмөөр наадаһан гол героиня Янжама Бубеевнагай аша басаган Саяанын роль болоно. Тус роль яһала орёохон, түрүүшээр эрхэдээ эдигдэнхэй, бэеэ тойрууланги басаган байн-байн хүшэрхэн асуудалнуудта дарагдахадаа, ажабайдалые шэнэ нюдөөр хаража эхилнэ.

Зүжэгшэнэй репертуар һүүлшын жэлнүүдтэ Г. Башкуевай зүжэгөөр Г. Балдановагай найруулан табиһан «Шэнэ һамган» соо Кати-хаатанхын, У. Шекспирэй «Макбет» зохёолой аялга дагаһан Б. Жигжитовэй найруулгаар О. Юмовай табиһан «Максар. Шуһата тала» соо Максарай ордоной эхэнэрэй, Н. Шабаевай бэшэһэн, Т. Бадагаевагай найруулан табиһан «Гэртээ байдаг болохомни» гэжэ зүжэгтэ Соёлмаагай роль гэхэ мэтэ рольнуудаар баяжанхай.

Бэлигтэй зүжэгшэн Дарима Гылыкова мэргэжэл шадабарияа улам гүнзэгырүүлэн, тайзанай урлалта нюусануудые зоримгой үсэдөөр шудалан байһаар.