Рыжов Сергей
  • Россиин Федерациин габьяата зүжэгшэн (2004)
  • Буряадай Уласай арадай зүжэгшэн (1999)
  • Буряадай Уласай габьяата зүжэгшэн (1994)
  • Буряадай Уласай гүрэнэй шангай лауреат (2010)
  • «Эрэ хүнэй эрхим роль» гэһэн мүрысөөнэй «Призвание» номинациин лауреат (В. Ольшанскиин, спектакль «Хапун» 2008)
  • Россиин Федерациин Соелой яаманай Хүндэлэлэй грамотаар шагнагданхай (2009)
  • Н.А. Бестужевэй нэрэмжэтэ гүрэнэй ород драматическа театрай зүжэгшэн
Сергей Григорьевич Рыжов 1969 ондо зохеохы ажалаа Приморска ТЮЗ-һээ эхилээ. Һүүлдэнь Ф. Достоевскиин нэрэмжэтэ Семипалатинска театрта, Лысьвенскэ городой драматическа театрта хүдэлөө.

Н.А. Бестужевэй нэрэмжэтэ гүрэнэй ород драматическа театрта 1977 ондо ерэхэдээ,бэеэ хүсэһэн, тайзан дээрэхи бэлиг шадабари харуулжа шадаха, абьяастай зүжэгшэн ерээ.

Шүүмжэлэгшэдэй тэмдэглэһээр, Сергей Рыжов В. Шукшинай «Характеры» гэһэн спектакльда Иванай роль аргагүй үнэншэмэ зүбөөр гүйсэдхөө гэжэ онсолоо.

М. Задорновай «Пожалуйста, продайте мне вашего мужа» гэһэн спектакльда Андрей Васильевичай, Ф. Кониин «Девушка-гусар» гэһэн водевильдэ Лерманэй рольнуудта ялас гэмэ зүжэгшын энеэдэтэй ушарнуудые харуулжа шадаха абьяас бэлигынь тодорон харагдаа.
Харин Ф. Шиллерэй «Коварство и любовь» гэһэн спектакльда тад ондоо зан харуулна. Газааһаа харахада хүнэй дура буляамаар аад, досоогоо муу һанаатай, хүнүүдтэ ямаршье муу хэжэ шадаха Вурм боложо наадана.

А. Чеховэй «Чайка» гэһэн спектакльда Дорнын рольдо наһанай дүй дүршэлтэй болоһон, ажабайдалай гое һайханиие наринаар шудалһан хүн боложо наадана.

Сергей Рыжовай зохеохы ажалые А. Толстойн «Смута» спектакль эрид хубилгаа. Борис Годуновай рольдо харагша газаашье, досоошье түхэлһөө харахада, ёһотой мэргэжэл һайтай байһанаа гэршэлээ. Сергей Рыжовэй наадаһан Борис зорилгоео бэелүүлхын тула юунэйшье урда тунхарихагүй шэрүүн засаг баригшашье, дуратай эсэгэшье, Эхэ орон -Русьдээ ехээр дуратайшье, мүн хааншье байһыень харуулжа шадаа. Иигэжэ наадаха гээшэ ямаршье хүнэй аргагүй гүнзыгы сэдьхэлэй байдалда оролго зүжэгшын хүсэн, шадабари ехэтэйнь харагдана. Тиимэһээ зохеохы ажалайнгаа орьел дээрэ ябаһан зүжэгшэн спектаклиин ямаршье жанр гүйсэдхэхэнь лабтай.

Харагшад удаан саг соо Шолом-Алейхемэй зохеолоор бэшэгдэһэн Г. Горинай «Поминальная молитва» гэжэ спектакль соо Тевь-молочнигые гүн сэдьхэлэй шуналтайгаар наадажа шадаа. Ажабайдалай элдэб хүндэ бэрхэшээлдэ геройн ороходонь, зүжэгшэн геройн абари зангай алишье талыень үнэншэмэ зүбөөр харуулжа шадаһаниинь гайхамаар.
Г. Фигейредогой «Эзоп» гэһэн спектакльда эртэ урдын грегэй гүн ухаатан Ксанфын ролиие наадахадаа, тайзанай харилсаанай дээдэ соел харуулжа, уран һайханай аргануудые шадамар бэрхээр хэрэглэжэ шадаа.

Сергей Григорьевич Рыжов олон удаа үрэ дүнтэйгөөр хүүгэдэй спектакльнуудта хабаададаг. Е. Шварцын «Золушкада» онтохоной һайхан орондо хаан боложо, С. Маршагай «Горя бояться — счастья не видать» зүжэгтэ мэхэтэй, богони ухаатай тайжа, В. Синакевичэй «Любовь к одному апельсину» спектакльда хэрүүл гаргагша Леандрые наадажа үхибүүдэй дура буляагаа. С.Г. Рыжовай ажалнуудые нэгэнтэ бэшэ театральна шүүмжэлэгшэд тэмдэглээшье, олоной һайшаалдашье хүртөө, ганса республика соогоо бэшэ, гастрольдашье сэгнэгшэдэй магтаалда хүртэжэ байдаг.
Мүнөө зүжэгшэн хүдэлхынгээ хажуугаар, труппынгээ ударидагша болонхой. Тэрэ эрилтэ ехэтэй, хүтэлбэрилхэ бэлигтэй, үсэд нэтэрүү хүн. Театрайнгаа уран һайханай зүблэлдэ ородог.

Сергей Рыжов гушаад жэлэй туршада Н.А.Бестужевэй нэрэмжэтэ гүрэнэй ород драматическа театрайнгаа түрүү зүжэгшэдэйнь дунда бата бэхи һуурияа эзэлэнхэй, залуу мэргэжэлтэндэ анхаралтайгаар хандажа, дүршэлөөрөө хубаалдаһаар.

Сергей Рыжовай репертуар:

Милона (Д. Фонвизинэй «Недоросль»);
Марасанов (В. Никитинэй «Мой друг Моцарт»);
Иван (В. Шукшинэй «Характеры»);
Борис Годунов (А.К. Толстойн «Смута»);
Тевье-молочник (Шолом-Алейхемэй зохеолоор Г. Горинай «Поминальная молитва»);
Андрей Васильевич (М. Задорновай «Пожалуйста, продайте мне вашего мужа»);
Дорн (А. Чеховэй «Чайка»);
Лерман (Ф. Кониин «Девушка-гусар»);
Ксанф (Г. Фигейредогой «Эзоп»);
Компас (А. Толстойн «Делец»);
Большов (А. Островскиин «Свои люди — сочтемся»);
Вурм (Ф. Шиллерэй «Коварство и любовь»);
Полетт (Ф. Шиллерэй «Мария Стюарт»);
Александр I (М. Голерэй «Мятежники»);
Барон (А. де Мюссен «Любовью не шутят»);
Маркиз Риккардо (Лопе де Вегын «Собака на сене»);
Старик (О. Богаевай «Тридцать три счастья»);
Янкель (В. Ольшанскиин «Хапун»);
Леандро (В. Синакевичэй «Любовь к одному апельсину»);
Король (Е. Шварцын «Золушка»);
Царь (С. Маршагай "Горя бояться — счастья не видать")г.м.олон тоото рольнууд.