Зүжэгшэд ба хүгжэмшэд

Раднаев Максим

Раднаев Максим
  • Буряадай гүрэнэй СССР-эй арадай зүжэгшэн Г. Ц. Цыдынжаповай нэрэмжэтэ оперо болон баледэй академическа театрай гол дуушан (1986 онһоо)
  • Буряад Уласай арадай зүжэгшэн
Максим Гомбоевич Раднаев 1956 оной июлиин 9-дэ түрөө. 1977 ондо Д. Банзаровай нэрэмжэтэ багшын дээдэ һургуулиин физикэ-математикын факультет дүүргээ. 1981 ондо Улаан-Үдын П. И. Чайковскийн нэрэмжэтэ дунда мэргэжэлэй хүгжэмэй һургуулида һураа. (РСФСР-эй габьяата зүжэгшэн, доцент В. Д. Лыгденовагай класс).

1986 ондо Максим Раднаев Ленинградай гүрэнэй Н. А. Римский-Корсаковай нэрэмжэтэ дуу хүгжэмэй дээдэ һургуули (доцент С. Р. Рязанцевай вокалай класс) дүүргээд, тэрэл жэлдээ Буряадай гүрэнэй оперо болон баледэй академическа театрай дуушанаар ажалда ороно.

Байгаалиин онсо һайхан, зөөлэн, шанга һула болодог дэлисэтэй хоолойтой дээрэһээ дуушан театрайнгаа тайзан дээрэһээ иимэ партинуудые гүйсэдхөө:

Юродивый (М. Мусоргскийн «Борис Годунов»);
Селянин («Дочь полка» Г. Доницетти);
Ерошка (А. Бородинай «Князь Игорь»);
Ульдино (Д. Вердиин «Аттила»);
Альмерик (П. Чайковскийн «Иоланта»);
Дархан (М. Фроловай «Энхэ-Булад баатар»);
Ленский (П. Чайковскийн «Евгений Онегин»);
Гастон (Д. Вердиин «Травиата»);
Родериго (Д. Вердиин «Отелло»);
Гонец (Д. Вердиин «Аида»);
Оттокар (И. Штраусай «Цыганский барон»);
Генка Васин и Цырен (В. Усовичай «Ночь умирает с рассветом»);
Пьеро (Чебоксаровай «Новые приключения Буратино»);
Петух (Ковалиин «Волк и семеро козлят»);
Кузнечик (Кулешовай «Муха-Цокотуха»);
Яков (Соснинай «Карлик-нос»);
Хранитель шаров (Б. Ямпиловай «Чудесный клад») г. м. болоно.

1981онһоо хойшо Буряадай гүрэнэй оперо болон баледэй академическа театртаа Эхэ оронойнгоо дээдэ һургуулиин оюутадай концертнүүдые үүсхэгшэдэй нэгэниинь байдаг һэн. Ниитын ажалда эдэбхитэй хабаадажа, нэгэнтэ бэшэ тоглолтонуудые дэлгэдэг һэн.

1988-1989 онуудай театральна жэлэй дүнгөөр Максим Раднаев театрайнгаа хүндэлэлэй самбарта гараһан юм.
1989 ондо Москва болон Ленинградта үнгэрһэн тоосоото үдэрнүүдтэ амжалтатай хабаадалсаа.

Театрта хүдэлһэнэйнгөө һүүлээр Буряадай гүрэнэй дуу хатарай үндэһэн «Байгал» театрта захиралаар хүдэлөө.

2015 ондо наһа бараа.