Зүжэгшэд ба хүгжэмшэд

Раднаев Булыт

Раднаев Булыт
 • Буряадай гүрэнэй СССР-эй арадай зүжэгшэн Г. Ц. Цыдынжаповай нэрэмжэтэ оперо болон баледэй академическа театрай гол хатаршан
 • Буряад Уласай габьяата зүжэгшэн (2013)
 • Буряад Уласай гүрэнэй шангай лауреат (нэгэ үйлэтэй баледүүдтэ С. Райхын «In Tandem», А. Лубченкын «Souvenir du Bach», «Dzambuling», Питер Куанц найруулан табигша, (2011) (2012)
 • Г. С. Улановагай нэрэмжэтэ Бүхэроссиин баледэй зүжэгшэдэй мүрысөөнэй дипломант (Красноярск, 2008)
 • Ази болон Номгон Далайн регион хоорондын гүрэнүүдэй үндэһэтэнэй хатарай Уласхоорондын V мүрысөөнэй дипломант болон Оросой Холбооной арадай зүжэгшэн П. Абашеевай нэрэмжэтэ тусхай шанда хүртэгшэ
 • СССР-эй арадай зүжэгшэн Л. П. Сахьянова болон Россиин арадай зүжэгшэн П.Т.Абашеевэй нэрэмжэтэ баледэй Уласхоорондын II фестивальда эдэбхитэй хабаадаһанай болон зохёохы амжалта туйлаһанай түлөө Буряад Уласай Засаг Газарай Хүндэлэлэй грамотаар шагнагданхай (2006)
 • Үрэ дүнтэйгөөр ажаллажа, үндэр амжалта туйлаһанай түлөө Буряад Уласай Хүндэлэлэй грамотаар шагнагданхай (2010)
 • Оросой гүрэндэ Буряад Уласай хамжан ороһоор 350 жэлэй ойн баярта эдэбхитэйгээр хабаадаһанай түлөө Буряад Уласай захиралһаа Баярай бэшэгээр шагнагданхай (2011)
 • С. Прокофьевай «Ромео и Джульетта» гэһэн баледтэ Ромео боложо наадаад, Буряад Уласай Соёлой яаманай “Баледэй эрхим гол хатаршан” гэһэн тусхай шанда ба дипломдо хүртэгшэ (2007)
 • Буян үйлэдэгшэ Е. К. Ханхалаевай тусхай стипендидэ хүртэхын түлөө мүрысөөндэ илагша (2009-2010 онуудай театральна хаһын дүнгөөр)
 • Москвада үнгэрһэн Буряад Уласай соёлой болон экономикын үдэрнүүдтэ хабаадагша (2011)
Булыт Тумырович Раднаев 1984 оной декабриин 5-да түрөө. Буряадай гүрэнэй дунда мэргэжэлэй хатарай һургуули 2002 ондо дүүргээ.

Г. Ц. Цыдынжаповай нэрэмжэтэ Буряадай гүрэнэй оперо болон баледэй академическа театрта 2002 онһоо хүдэлжэ эхилээ. 2005 онһоо энэл театрайнгаа гол хатаршаниинь болонхой.

Булыт Раднаевай эгээл түрүүшынь ехэ ажал гэхэдэ, Шамиль Терегуловай найруулан табиһан «Лебединое озеро» баледтэ тайжа Зигфридай парти гүйсэдхэжэ, хатарай өө-мөөгүй арга оньһо хэрэглэжэ, үнэн зүрхэнһөө һанаагаа зобоһон дүрэ гаргажа шадаа. Тэрэ гэһээр харагшад ходол удаадахи спектакльнуудта зүжэгшэниие адагладаг болоо. Иимэл сэдьхэлэй охин дээрэ «Жизель» соо графа Альбертын партиие, «Ромео и Джульетта» соо Ромеое, «Тысяча и одна ночь» соо Шахриярые, «Красавица Ангара» соо Енисейн партиие, Юки гэһэн дэлхэйдэ мэдээжэ нэгэ акттай баледэй премьерэнь манай Улаан-Үдын Буряадай оперо болон баледэй театр соо табигдаа.

«Булыт Раднаев зохёохы шадабаряараа болон аргагүй ехэ шадалтайгаараа хүнүүдые гайхуулаа. Уян нугархай, өөртөө хэрэгтэй шэнэ мэдээсэл тэрэ бэеэрнь шэнгээдэг, хажуугаарнь мэргэжэлэй һайн үндэһэтэй. Тиимэһээ саашаа хүгжэлтэтэй байхын тула энэ бэлигынь улам урмашуулха шухала». (Анастасия Кадрулёва, хатарай багша, «Юки» балет найруулан табигша).

СССР-эй арадай зүжэгшэн Л. П. Сахьянова болон Оросой Холбооной арадай зүжэгшэн П. Т.Абашеевэй нэрэмжэтэ баледэй Уласхоорондын II, III фестивальнуудта эдэбхитэй хабаадагша (Улаан-Үдэ, 2005, 2013). Эрхүү, Шэтэ, Барнаул, Хабаровск, Южно-Сахалинск, Томск г. м. хотонууудаар суг хүдэлдэг зүжэгшэдтэеэ нүүдэл тоглолтонуудта ябаһан, Хитад, Монгол, Украина г. м. гүрэнүүдээр ябалсаһан юм.

Булыт Раднаевай жаса:

Ф. Амиров. «Тысяча и одна ночь» Синдбад-мореход. (2003, найруулан табигша М. Бурханов)
Л. Книппер, Б. Ямпилов. «Красавица Ангара» Предводитель воинов. Соло в Подводном царстве (2003, хореографи М. Заславский, И. Моисеев, найруулан табигша М. Заславский)
П. Чайковский. «Лебединое озеро» Па-де-труа. (2004, хореографи М. Петип, Л. Иванов, найруулан табигша Ш. Терегулов)
М. Глинка. «Руслан и Людмила» Соло в Дивертисменте. (2004, хореографи ба найруулан табигша О. Игнатьев)
Г. Доницетти. «Арлекинада» Панталоне. (2004, хореографи, найруулан табигша Г. Ковтун)
П. Чайковский  «Лебединое озеро» Зигфрид. (2005, хореографи М. Петипа, Л. Иванова, найруулан табигша Ш. Терегулов)
А. Адан. «Жизель» Альберт. (2005, хореографи — Ж. Коралли, Ж. Перро, М. Петипа, найруулан табигша К. Тер-Степанова; 2012, шэнэлэгшэ В. Мухамедов)
Пьерро. «Буратино» В. Бочаров
С. Прокофьев  «Ромео и Джульетта» Ромео. Трубадур. (2006, хореографи ба найруулан табигша Ш. Терегулов)
Ф. Амиров. «Тысяча и одна ночь» Шахрияр. (2006, хореография ба найруулан табигша пМ. Бурханов)
П. Чайковский. «Франческа да Римини» Джотто. (2007, хореографи ба найруулан табигша Г. Ковтун)
И. Штраус. Король вальса» Маэстро. (2007, хореографи ба найруулан табигша О. Игнатьев)
К. Молчанов. Макбет» Макбет. (2008, хореографи ба найруулан табигша Д. Салимбаев)
Л. Книппер, Б. Ямпилов. Красавица Ангара» Енисей. (2008, хореографи М. Заславский, И. Моисеев, найруулан табигша М. Заславский)
«Юки» Юки. А. Пяртын, К. Манселлын, Дж.
Кейджын, Ф. Глассай, К. Саариахогой, «Фонофани» бүлгэм, заншалта япон буддын хүгжэм (2009, хореографи ба найруулан табигша А. Кадрулёвагай)
Нэгэ акттай баледүүдтэ «In Tandem» С. Райха, «Souvenir du Bach» и «Dzambuling» А. Лубченко (2011, хореографи ба найруулан табигша Питер Куанц)
М. Равель. Болеро» Художник. (2012, хореографи ба найруулан табигша Г. Ковтун)
Л. Минкус«Дон Кихот» Базиль. (2013, хореографи М. Петип, А. Горский, найруулан табигша Морихиро Ивата) г.м.

Тоглолтонууд:
Л. Готшалк. «Тарантелла»
В. А. Моцарт. «Вдвоем»
П. Ольденбургский. А. Аданай «Корсар» баледһээ Па-де-скляв
П. Чайковский. Классическое па-де-де
А. Пьяццолла. «Танго ночи»
Л. Минкус. «Индусский танец»
К. Сен-Санс. «Вакханалия»
К. Глюк. «Мелодия»
Р. Дриго  Па-де-де Медоры и Раба А. Аданай «Корсар» баледһээ
Д. Шостакович. «Золотой век» баледһээ Танго
С. Рахманинов. Весенние воды. Хореографи А. Мессерер
Балет болон оперонуудһаа элдэб үзэгдэлнүүд