Зүжэгшэд ба хүгжэмшэд

Рабданов Даши

Рабданов Даши
  • Буряадай гүрэнэй хүүхэлдэйн “Үльгэр” театрта хүдэлнэ (2002 онһоо)
  • Буряад Уласай габьяата зүжэгшэн (2006)
Даши Дамбижалцанович Рабданов 1981 оной майн 1-дэ түрөө. 2002 ондо Санкт-Петербургын гүрэнэй театрай дээдэ һургуулиин урлалай хүүхэлдэйн таһаг дүүргээ.

Тэрэл жэлдээ Буряадай хүүхэлдэйн «Үльгэр» театрта ажалда ороо.

Д. Рабданов: «Намда минии багша Сергей Дмитриевич Черкасскийн хэшээлнүүд илангаяа һайхашаагдадаг һэн, юундэб гэхэдэ, ямаршье оюутадые хүдэлгэжэ шадаха, эрилтэ ехэтэй, эрид шанга зантай хүн байгаа. Манай театрта хэрэглэгдэдэггүй аргануудые бэдэржэ, һүүдэрэй болон хулһаар хэгдэһэн хүүхэлдэйнүүдые наадхуулаа һаа ехэ зохисотой байха һэн ха гэжэ һананаб».