Петюк Борис
  • Буряадай АССР-эй арадай зүжэгшэн
  • РСФСР-эй габьяата зүжэгшэн (1987)
Борис Иванович Петюк 1945 оной ноябриин 4-дэ түрөө.

1975 ондо Ленинградай гүрэнэй Н. А. Римский-Корсаковай нэрэмжэтэ хүгжэм дуунай дээдэ hургуули (доцент Ю. А. Барсовай класс) дүүргээ.

Тэрэл жэлдээ Буряадай гүрэнэй оперо болон баледэй академическэ театрта дуушанаар хүдэлжэ эхилээ.

20-ёод жэлэй туршада һайхан, шанга хоолойтой, гүйсэдхэхы үндэр соелтой дээрэһээ дэлхэйн болон эхэ оронойнгоо оперно репертуарай түрүү, гол партинуудые гүйсэдхэһэн намтартай. Тэдэнэй дунда А. Бородинай «Князь Игорь» соохи Кончак болон Галицкий, М. Мусоргскийн «Борис Годунов» соо Варлаам болон Пимен, М. Мусоргскийн «Хованщина» соо Хованский, А. Даргомыжскийн «Русалка» соо Мельник, П. Чайковскийн «Евгений Онегин» соо Гремин, П. Чайковскийн «Иоланта» соо Король Рене, Д. Вердиин «Аттила» болон «Риголетто» оперонууд соо Аттила, Монтероне болон Спарафучилле, мүн тиихэдэ Д. Россиниин «Севильский цирюльник» соо Дон Базилио, Бау Ямпиловай «Сильнее смерти» оперо соо Прохор, Д. Вердиин «Аида» соо Рамфис, А. Рубинштейнэй «Демон» соо Гудал тайжа, П. Чайковскийн «Пиковая дама» соо Сурин болон Нарумов, Д. Пуччиниин «Флория Тоска» оперо соо Ризничий г. м. олон тоото партинууд болоно.
«Дуушанай бардаастай бүдүүн бас, тайзан дээрэ харахада һүртэй, этигэл түрүүлмэ һайхан шэнжэтэй, байгаалиһаа бэлигтэй дуушан ямаршье партинуудые гүйсэдхэхэдөө, үнэншэмэ зүбөөр ямаршье дүрэнүүдые тобойн харуулжа шадаа. 1980 ондо Л. Линховоинай наһа бараад байхада, Б. Петюк „Игорь тайжада“ Кончак хаанай дүрые гүйсэд гаргажа шадаа. Л. Линховоиндол адли үргэн дэлисэтэй бэшэшье һаа, өөрынхеэрээ удхатай, хүнэй ухаанда хадуугдама дүрэ гаргажа шадаа». (Хүгжэм шэнжэлэгшэ, профессор О.И. Куницын)

Казаньда болоһон Шаляпинай I-дэхи фестивальда Кончагай парти гүйсэдхэжэ, гол дуушадай эрхимүүдтэ ороһон байна.
Борис Иванович Петюк 1979, 1983, 1989 онуудта Москва болон Ленинград хотонуудта үнгэргэгдэһэн театрай зохёохы тоосоонуудта хабаадалсаһан юм.

Театрай гол дуушан гол түлэб ород арадай дуунуудые, романснуудые, совет дуунуудые гүйсэдхэдэг.