Зүжэгшэд ба хүгжэмшэд

Пестерева Татьяна

Пестерева Татьяна
  • Буряадай гүрэнэй филармонидо зүжэгшэнөөр хүдэлөө (1994 онhоо 2008 он болотор)
  • 2009 онhоо Буряадай гүрэнэй хүүхэлдэйн “Үльгэр” театрта хүдэлнэ
Татьяна Николаевна Пестерева 1973 оной июниин 3-да түрөө.

1994 онhоо Буряадай гүрэнэй филармонидо зүжэгшэнөөр хүдэлжэ байhанаа, 2009 ондо Буряадай гүрэнэй хүүхэлдэйн «Үльгэр» театрай хүүхэлдэйн зүжэгшэн болоhон байна.