Зүжэгшэд ба хүгжэмшэд

Перевалова Светлана

Перевалова Светлана
  • Н. А. Бестужевэй нэрэмжэтэ гүрэнэй ород драмын театрай зүжэгшэн (2002 онhоо)
  • Узбекистанай Уласай габьяата зүжэгшэн (1991)
Светлана Николаевна Перевалова Свердловск можын Ирбидэй театрта (1968-1969) өөрынгөө ажалай намтар эхилжэ, суг хүдэлдэг ажалшадтаяа гүрэн соогуураа нүүдэл тоглолтоор ябалсаа. Эндэл түрүүшынхиеэ харагшадай hайшаалда хүртэжэ эхилhэн байха юм.

Һүүлдэнь Коми-Пермиин тойрогой драмтеатрта, Пермь можын Кудымкар хотодо, Армавирай, Шадринскын, Арзамасскын, Ферганай, Черемховын драмтеатрнуудта хүдэлhэн байна. Эдэ жэлнүүдтэ зүжэгшэн hайн шанартай томо бүтээлнүүдтэ хабаадажа, репертуараа баян болгоо.

М. Горькийн нэрэмжэтэ Ферганай гүрэнэй ород драмын театрта 1979-1993 онуудта удаан саг соо хүдэлхэдөө дүшөөд рольнуудта хабаадаhан, тоолобол: Люба Шура хоёр А. Соколовай «Фантазии Фрятьева» гэhэн зүжэг соо, Жениие Левашовай «Ключ» соо, А. Вампиловай «Провинциальные анекдоты» Викториин роль, Фонвизинэй «Недоросль» соо Софьин, А. Галинай «Звёзды на утреннем небе» соо Анна Крупская, Шатровай «Диктатура совести» г. м. олон тоото зүжэгүүдтэ хабаадаа.

Светлана Перевалова бодолготой, тайзан дээрэhээ олоной анхарал татажа наададаг зүжэгшэн мүн. Байгаалиhаа үгтэhэн онсо бэлигтэй, зохёохы бэлигтэй дээрэhээ ямаршье зүжэгтэ наадахадаа харагшадта hайшаагдадаг.

1996 онhоо 2002 он болотор Светлана Перевалова Черемховын гүрэнэй драматическа театрта хүдэлөө. Энэ хугасаа соогоо классическашье, мүнөөшье үеын зүжэгүүд соо үсөөн бэшэ hонирхолтой дүрэнүүдые гүйсэдхөө: А. Островскийн «Правда хорошо, а счастье — лучше» соо Красавинагай, энэл уран зохёолшын «Женитьба Бальзаминова» соо Сваха, Мольерэй «Лекарь поневоле» соо Кормилица, «Гарольд и Мод Хиггинс», Элейн Чейзен, Горинай «Забыть Герострата» соо Эрита, С. Лобозёровай «Семейный портрет с посторонним» соо Катеринын г. м. олон тоото рольнуудые шадамар бэрхээр гүйсэдхэжэ шадаа.

2002 онhоо Светлана Николаевна Перевалова Н. А. Бестужевэй нэрэмжэтэ гүрэнэй ород драмын театрта хүдэлжэ эхилээ. Зүжэгшэн мүнөө дээрээ театрайнгаа иимэ репертуарта хабаадана: Н. Гоголиин «Женитьба» гэhэн комеди соо Арина Пантелеймоновна, Н. Гоголиин «Ревизор» комеди соо слесарша Февронья Петровна Пошлепкина), онтохонууд соо: Е. Тараховскаягай «Про Емелю, или по Щучьему велению» (Емелиин эхэ) г. м. болоно.

«Реальный театр» гэжэ Бүхэоросой XII фестивальда Дмитрий Богославскийн «Любовь людей» гэжэ зүжэгтэ хабаадагша (Екатеринбург, 2013 он).