Зүжэгшэд ба хүгжэмшэд

Панков Сергей

Панков Сергей
  • Н. А. Бестужевай нэрэмжэтэ гүрэнэй ород драмын театрай зүжэгшэн
  • Оросой Холбооной арадай зүжэгшэн (1999)
  • Буряад Уласай гүрэнэй шангай лауреат
  • «Жэлэй эрхим зүжэгшэн» (1993)
  • Виктор Розовай «Хрустальная роза» гэhэн Бүхэроссиин V мүрысөөнэй лауреат
  • Театрай «Сибирский транзит» гэhэн можо нютагууд хоорондын VI ехэ нааданай лауреат
  • Буряад Уласай Юрэнхылэгшын «За честь и достоинство» гэhэн шангай лауреат (2007)
  • Тэрэнэй нэрэ Буряад Уласай Соёлой яаманай Хүндэлэлэй номдо оруулагданхай (2008)
Панков Сергей Леонидович 1941 оной мартын 15-нда Москва можын Ногинск хотодо түрөө. Н. А. Бестужевэй нэрэмжэтэ гүрэнэй ород драмын театрай зүжэгшэдэй дунда Сергей Леонидович Панков бэлигтэй уг гарбалаа дахуулжа ябаhан бүлын нэгэн болоно. Тэрэнэй эсэгэ, Леонид Николаевич Панков, Таировай нэрэмжэтэ театрта зохёохы замаа эхилhэн түүхэтэй. Эхэнь, Ирина Михайловна, мүн лэ театрай зүжэгшэн ябаhан. Дмитрий дүү хүбүүниинь ород драмын театрай түрүү зүжэгшэдэй нэгэн юм.

Сергей Панковай зохёохы зам аяар 1958 ондо Улаан-Yдын театрай студи- hургуулиhаа эхитэй. Театрта дуратай гэр бүлэ соо үндыhэн Сережа хүбүүн бага наhанhаа мүн лэ тайзанда дуратайгаар томо болоо. 1960 ондо театр ерэжэ, М. Шолоховой «Поднятая целина», Крутовай («Неоплаченные долги») соо наадалсаhан, Пичемэй дүрэ («Трехгрошовая опера»), Калошинай («Провинциальные анекдоты»), Татарцевай («Протокол одного заседания»), Лотохиной («Красавец-мужчина»), пастор Мандерсын («Привидения») гээд лэ олон тоото рольнуудые шадамар бэрхээр наадажа шадаа.

Н. А. Бестужевэй нэрэмжэтэ ород драмын театрта Сергей Панков 200 рольнуудые наадажа, ород болон хари гүрэнэй классигуудай тайзанай эрэ хүнэй элдэб зантай дүрэнүүдые бэлигтэй бэрхээр гүйсэдхэжэ шадаа. Ямар үргэн репертуартай байhыень эндэл харагдана. Доной хасаг Нагульнов (М. Шолоховай «Поднятая целина», Ибрагим Оглын (В. Шишковай «Угрюм-река»), хара түүхэ бэшэгшэ (Ю. Марцинкявичусай «Миндаугас»), Муровай (А. Островскийн «Без вины виноватые»), Президент фон Вальтер (Ф. Шиллерэй «Коварство и любовь»), Шамраев (А. Чеховэй «Чайка»), Маркиз де Шаррон (М. Булгаковай «Кабала святош») г. м. зүжэгүүдhээ мэдэнэбди.

Ф. Достоевскийн «Село Степанчиково» (Ростанев), Шиллерэй (фон Вальтерэй «Коварство и любовь»,) Г. Гориной «Поминальная молитва» (Лейзер), Ф. Достоевскийн «Дядюшкин сон» (Князь), А. Пушкинай «Маленькие трагедии» (Барон), А. Толстойн «Делец» (Распер), А. Твардовскийн «Василий Тёркин», үшөө тиихэдэ С. Лобозеровай «В ста шагах от праздника» гэhэн тэрэнэй эгээл hүүлшын рольнууд, ялас гэмэ ажалнуудынь харагшадташье, сурбалжалагшадташье, театр шэнжэлэгшэдтэшье hайшаагдаа.

Зүжэгшэнэй онсо бэлигтэй Сергей Панков харагшадай эгээл дуратай зүжэгшэн гэжэ Эрхүү можын, А. Луначарскийн нэрэмжэтэ Севастополиин драматическа театрнуудта өөрыгөө гэршэлээ.1980 онhоо1990 он болотор Сергей Панков М. Ю. Лермонтовэй нэрэмжэтэ гүрэнэй академическа театрта (Алма-Ата) гол зүжэгшэниинь ябаа. Театрнуудые шэнжэлдэг эрдэмтэдэй ажалнууд соо тэрэнэй дүрэ бүхэнэй шэмэ, зүжэгшэнэй ялас гэмэ байгаалиhаа үгтэhэн бэлигынь тэмдэглэhэн байдаг.

А. Чеховэй «Вишнёвый сад» гэhэн зүжэг соо Фирсын роль гүйсэдхэhэнэйнгээ түлөө Виктор Розовой «Хрустальная роза» гэhэн шанда хүртөө. Арадай зүжэгшэн Сергей Панковай энэл ажалынь театрай «Сибирский транзит» гэhэн ехэ нааданай эрхим эрэ хүнэй дүрэ гэжэ тэмдэглэгдээ.

Бүхы наhан соогоо бэлигтэй зүжэгшэн ажалдаа үнэн сэхээр хүдэлжэ, театрай уран зурааша байhанаа гэршэлээ: тэрэнэй гараар 40 гаран зүжэгүүд шэмэглэгдээ, тэдэнэй дунда «Смута», «Золушка», «Искусство обольщать», «Кабала святош», «Тартюф».

Сергей Леонидович Панковай олон тоото шагналнууд соо Буряад Уласай Хүндэлэлэй грамотанууд, Буряад Уласай Соёлой яаманай Хүндэлэлэй грамотанууд, Уласай Засаг Газарhаа, Улаан- Yдын захиргаанhаа баярай бэшэгүүд бии. 1993 ондо С. Панковые Буряад Уласай Соёлой яаман болон Буряадай театральна ажал ябуулагшадай холбоон жэлэй эрхим зүжэгшэн гэжэ элирүүлээ.

Буряадай театрай урлалда горитой хубитаяа оруулhанайнгаа түлөө С. Л. Панков «Буряадай АССР-эй габьяата зүжэгшэн» (1975), «РСФСР-эй габьяата зүжэгшэн» (1979), «Оросой Холбооной арадай зүжэгшэн» (1999) нэрэ зэргэнүүдтэ хүртэнхэй.