Зүжэгшэд ба хүгжэмшэд

Григорьева Туяна

Григорьева Туяна
  • Буряадай Гүрэнэй дуу хатарай үндэһэн «Байгал» театрай Чингис Павловай нэрэмжэтэ буряад арадай хүгжэмэй зэмсэгүүдэй шуулгын зүжэгшэн
  • Урлалай «Сагаан һарын музанууд» гэһэн X фестивалиин дипломант
  • «Найдал-2005» гэһэн хүгжэмэй Уласхоорондын I конкурсын II шангай лауреат (2005) (арадай хүгжэмэй зэмсэгүүдэй бүлэгтэ)
  • «Байгалай кубок» гэһэн Ази-Номгон далайн можо нютагууд хоорондын үндэһэтэнэй хүгжэмэй зэмсэгүүд дээрэ наадагшадай Уласхоорондын II конкурсын дипломант (2007)
  • «Соёл ба урлал» гэһэн номинацида Улаан-Үдын мэрэй тусхай шангаар шагнагдаһан (2008)
Буряад Уласай Захааминай аймагай Утаата нютагта түрэһэн намтартай.

2000 ондо һургуулиин һүүлээр Улаан-Yдын П. И. Чайковскийн нэрэмжэтэ хүгжэмэй колледждо буряад арадай хүгжэмэй зэмсэгүүдэй таһагта ороһон юм.

2004 ондо тэрээнээ амжалтатайгаар дүүргэһэнэй удаа хүгжэмэй шуулгын зүжэгшэнэй, хүгжэмэй зэмсэг дээрэ һургаха багшын, хүгжэмэй зэмсэг дээрэ наадаха зохёохы бүлгэмэй хүтэлбэрилэгшын мэргэжэл абажа гараба. Колледжые түгэсхэһэн тэрэл ондоо Зүүн-Сибириин гүрэнэй соёл урлалай ехэ һургуулида оробо, тэрээнээ 2009 ондо тоглолтодо гүйсэдхэгшэ, шуулгын зүжэгшэн ба багша гэһэн мэргэжэлээр түгэсхэбэ.

2008 ондо «Залуу бэлигтэн» гэһэн конкурсын дүнгөөр Туяна Григорьева «Соёл болон урлал» гэһэн номинацида Улаан-дын мэр Геннадий Айдаевай нэрэтэ шагналда хүртэбэ.

Тэрэл 2008 ондо хатарай ба хүгжэмэй уласхоорондын фестивальда хабаадаһан байна (Америкэ, Айдахо штат, Рейксбург хото).