Зүжэгшэд ба хүгжэмшэд

Гомбожапов Бадма

Гомбожапов Бадма
  • Буряадай Гүрэнэй СССР-эй арадай зүжэгшэн Г. Ц. Цыдынжаповай нэрэмжэтэ оперо болон баледэй академическэ театрай зүжэгшэн
  • СССР-эй арадай зүжэгшэн Д. Дашиевай нэрэмжэтэ Буряад Уласай дуушадай I конкурсын I шангай лауреат (2006)
  • СССР-эй арадай зүжэгшэн К. Базарсадаевай нэрэмжэтэ дуушадай уласхоорондын конкурсын II шангай лауреат (2007)
  • СССР-эй арадай зүжэгшэн В. Барсовагай нэрэмжэтэ Россиин дуушадай III конкурсын III шангай лауреат (2008, Сочи хото)
  • СССР-эй арадай зүжэгшэн Л. Линховоиной нэрэмжэтэ дуушадай уласхоорондын I болон VI конкурснуудай II шангай лауреат
  • Байгалай дуушадай уласхоорондын I конкурсын I шангай лауреат (Улаан-Yдэ, 2011)
Бадма Владимирович Гомбожаповай тоонто — аглаг һайхан Агын Алхана нютаг. Элбэг дэлбэг, дуута нютаг, ехэ эбтэй бүлэ Бадмые бага наһанһаань үргэн тэнжээгээ. Һургуулидаа тэрэ хүл бүмбэгэ, гар бүмбэгэ наадаха дуратай һэн, харин дуунда ба һайн дуранай уран һайханда ульhагүй юм hэн. Тиигэбэшье тэрэниие тойрожо байһан түрэл нютагайнь аялганууд өөрын нүлөө үзүүлһэн байна. 10-дахи классай һурагша Бадма Гомбожаповай аймагайнгаа дуушадай конкурсдо, һүүлдэнь СССР-эй арадай зүжэгшэн Л. Линховоиной нэрэмжэтэ тойрогой дуунай конкурсдо илалтанууд тэрээндэ дуушанай мэргэжэл шэлэхэдэнь нүлөөлһэн байна. Хэдэн жэлэй үнгэрһэн хойно, мэргэжэлтэ оперно дуушан болоод, Бадма Гомбожапов энэл, харин уласхоорондын, мэргэжэлтэ дуушадай конкурсдо түрүүлжэ гараһан юм. Һургуулияа дүүргээд, Бадма Гомбожапов Улаан-Yдын хүгжэмэй училищидэ Буряад Уласай арадай зүжэгшэн, дуунай багша Баир Гомбоевич Базаровай класста ороһон байна. Һүүлдэнь Новосибирскын гүрэнэй консерваторидо профессор, Россиин арадай зүжэгшэн Александр Афанасьевич Прудник багшада һуража гараа. Өөрынгөө багшанар тухай дуушан ехэ дулаанаар иигэжэ хэлэдэг: «Тэдэ намайе ондоо болгохо гэжэ оролдоогүй, нам дээрэ туршалга хээгүй, харин бэрхээр, анхарал ехэтэйгээр зүб тээшэмни шэглүүлжэ шадаа».
Консерваториин оюутан байхадаа, Новосибирскын академическэ оперо болон баледэй театрай хоорто дуулаа. Шанга шэлэлгэ гаража, театртаяа суг оло дахин гастрольдо ябаһан. Энэл жэлнүүдтэ тэрэ Новосибирскын театртай дэлхэйн элдэб гүрэнүүдээр ябаһан: Бангкок (Тайланд), Бээжэн, Шанхай (Хитад), Сеул, Пусан (Урда-Солонгос), Магдебург, Мюнхен, Берлин (Германи), Рим (Итали). Энэ хадаа 2000-2004 онууд байгаа.

Тэрэл үедэ Москвагай болон Санкт-Петербургын тайзан дээрэ нэгэтэ бэшэ гараһан: «Алтан баг» гэhэн бүхэроссиин фестивалиин болохо сагта «Залуу Давид» гэжэ оперодо ЦСК-гай тайзан дээрэ, һүүлдэ Ехэ болон Мариинска театрнуудай тайзан дээрэ, 2005 ондо Кремлиин ордондо «Кармен» гэһэн оперодо дуулаһан байна.

2005 оной зун Буряадай оперо болон баледэй академическэ театр ерэхэдээ, М. И. Глинкын нэрэмжэтэ Новосибирскын гүрэнэй дуу хүгжэмэй дээдэ һургуули дүүргэжэ ерэгшэ өөрыгөө түрүүшын үдэрһөө харуулһан байна. Дуулаха бэлигтэй, ажалша, урагшаа һанаатай Бадма Гомбожапов ажалайнгаа түрүүшын жэлнүүдһээ олон тоото элдэб зантай ба орёо бүдүүн хоолойто партинуудые гүйсэдхэжэ эхилээ: Варлаам ба Черевигэй (М. Мусоргскийн «Борис Годунов» ба «Сорочинска яармаг»), Кончагай (А. Бородинай «Игорь тайжа»), Рене хаанай ба Греминэй (П. Чайковскиин «Рене хаанай басаган» ба «Евгений Онегин»), Феррандын Монтероне графай (Дж. Вердиин «Трубадур» ба «Риголетто»).
Буряадай оперо болон баледэй театрай тайзан дээрэхи эгээ түрүүшын хүндэ хүшэр парти М. Мусоргскийн «Сорочинска яармагай» Черевик болоно. Бадма Гомбожапов ехэтэ һанаагаа зобоһон тухайгаа, харагшадай тэрэниие ехэ дулаанаар угтажа абаһыень мүнөөшье болотор һанадаг. Түрэл нютаг Алханаһаань, нютагайнь һургуулиин багшанар — ехэ бүлэг зон тэрэниие дэмжэхэеэ ерэһэн байгаа. Амаршалаа, үреэлээ хэлээ, дурасхаалай бэлэгүүдыешье барюулаа. Дуушан нютагаархидтаа ехэл баяртай, баясхалантай ябадаг.

Залуу дуушанай зохёохы арга боломжонуудыень 2005 ондо Россиин арадай зүжэгшэн Дарима Линховоиной эмхидхэһэн «Гранд классик» гэһэн хүгжэмэй түлэб элирүүлээ.

2006 ондо СССР-эй арадай зүжэгшэн Д. Дашиевай түрэл нютагта үнгэрһэн Буряад Уласай дуушадай I фестиваль-конкурсдо I шатын шангай лауреат, 2007 ондо — СССР-эй арадай зүжэгшэн К. Базарсадаевай нэрэмжэтэ уласхоорондын конкурсдо II шангай лауреат болоһон юм.

2008 оной март һарада Бадма Гомбожапов оперын залуу солистка, Санкт-Петербургын консерватори дүүргэгшэ Ольга Жигмитоватай сольно концерт бэлдэhэн байна.

2009 оной март һарада Москвада үнгэрһэн Буряад Уласай үдэрнүүдтэ Москвагай Хүгжэмэй уласхоорондын ордондо «Ёохор», арадай дуу ба Б. Фоминай «Только раз бывает в жизни встреча» гэһэн романс гүйсэдхөө.

2010 ондо «Севильский цирюльнигэй» дон Базилио, «Кармен» гэһэн шэнэ найруулгада Цунигын партинуудые гүйсэдхөө. «Б. Гомбожаповай бас хоолойнь гайхамаар уян ба сэбэр. Хоолойнь эелдэр зөөлэн ба бардаастай бүдүүн, тэрэнь хадаа тэрэнэй „Кармен“ оперын геройе заншалта ёhоор уруу дуруу, шэрүүн бэшэ, харин енгэлһэн маягтай ба нюдэндэ дулаан болгоно (Мүнөө үеын оперын академиин Борис Синкин, уран hайханай хүтэлбэрилэгшэ).

2011 оной октябрь һарада Москвада үнгэрһэн урлалай дүршэлтэнэй гала-концертдэ тэрэ хабаадаһан байна.

2011 ондо Байгалай вокалистнуудай I конкурсын лауреат болоһон.

Энэл ондо дахин һэргээгдэн табигдаһан „Энхэ-Булад баатар“ гэһэн оперодо Бумал-хаанай парти гүйсэдхөө. „Бумал-хаанай парти гүйсэдхэһэн Бадма Гомбожапов зохёохы айхабтар ехэ бэлиг шадабарияа харуулжа шадаа: өөрын хүсэ, оюун ухаа мэдэрһэн, һүр жабхаланта, гүрэнэй хүсэ, мүнгэн сангай баялиг тушаа һанаагаа зобохо — энэ оперын солистын хаанай дүрын онсо шэнжэ“ (Бурятия» сонин).

2012 ондо «Летучий голландец» гэһэн оперодо Даландын парти гүйсэдхөө. Бадма Гомбожапов, өөртөө найданги корабельнэ командадаа этигэмжэтэй Норвегиин морягай дүрэ шадамар бэрхээр наадаһан байна.
Буряад ороной аймагуудаар театртаяа гастролёор ябадаг.

Бадма Гомбожаповай репертуар:

Варлаам (М. Мусоргскийн «Борис Годунов»)
Черевик (М. Мусоргскийн «Сорочинска яармаг»)
Кончак (А. Бородинай «Игорь тайжа»)
Король Рене (П. И. Чайковскийн «Иоланта»)
Гремин (П. И. Чайковскийн «Евгений Онегин»)
Феррандо (Дж. Вердиин «Трубадур»)
Граф Монтероне (Дж. Вердиин «Риголетто»)
Дон Базилио (Дж. Россиниин «Севильский цирюльник»)
Цунига (Ж. Бизегэй «Кармен»)
Бонза (Д. Пуччиниин «Мадам Баттерфляй»)
Дон Паскуале (Г. Доницеттиин «Дон Паскуале»)
Даланд (Р. Вагнерай «Летучий голландец»)