Зүжэгшэд ба хүгжэмшэд

Улзутуев Дымбрыл

Улзутуев Дымбрыл
  • Буряадай улас түрын хүүхэлдэйн «Ульгэр» театрай зүжэгшэн (2002 онһоо)
  • Буряад Уласай габьяата зүжэгшэн (2006)
Дымбрыл Цыренжапович Улзутуев 1980 оной майн 2-то түрөө. 2002 ондо Санкт-Петербургын гүрэнэй театрай урлалай ехэ hургуулиин хүүхэлдэйн театрай хэлтэс дүүргээ. Тэрэл жэлдээ «Үльгэр» театрай зүжэгшэн, хүүхэлдэй хүтэлэгшын мэргэжэлээрээ ажалда абтаа.