Зүжэгүүд ба хэмжээ ябуулганууд

Дашарабдан Батожабайн түрэhөөр 85 жэлэй ойдо зорюулагдаhан дурасхаалай үдэшэ

5 ноября 2020

2247

Буряадай элитэ хүбүүдэй нэгэн болохо Д. О. Батожабайн 2006 оной ноябриин 9-дэ үнгэрһэн дурасхаалай үдэшын саг ябасын хубаари.

Дашарабдан Батожабайн түрэhөөр 85 жэлэй ойдо зорюулагдаhан дурасхаалай үдэшэ
НАЙРУУЛАГША
ВЛАДИМИР К О Н Д Р А Т Ь Е В

Тайзан үдэшэдэ зохихоор шэмэглэгдэнхэй.

Манай нэгэ хүн тайзан дээрэ гарана. Хүтэлэгшэ үгы hаа hайн бэлэй, теэд ондоогоор болохогүй шэнги, нэгэл дахин гарана 

ХҮТЭЛЭГШЭ (гэхэ юм гү...): Үдэшын амар мэндэ, хүндэтэ айлшад! Мүнөө Буряадаймнай элитэ хүбүүдэй нэгэн ябаhан, түрэл арадаа, түрэл дайдаяа газар дэлхэйдэ мэдээжэ болгон суурхуулhан, алдар нэрэеэ арад соогоо мүнхэлhэн агууехэ уран зохёолшо Дашарабдан Батожабайн түрэhөөр 85 жэлэй ойдо зорюулагдаhан дурасхаалай үдэшэ эхилбэбди. Энэ ушараар тайзан дээрэ гаража үгэ хэлэхыень республикын хүтэлбэрилэгшэдые уринабди. 

Хэн ерээб гэжэ эли болоод байхал даа, тушаал, нэрэ, зэргээрнь урижа гаргаха

Ноёдой үгэ хэлэжэ дүүргээд буухада гэрэл hула болгоод, Ц. П. Пурбуев тайзан дээрэ hэмээхэн гараад, hандали дээрэ (үбгэн..? Магад наhа бараhан..?) Батожабайн рольдо ороод, хүшөө шэнги hуушаха. Харагшадай нюдэндэ торонгүй гарабал hайн байгаа. Ц. Пурбуев бүхэли үдэшын туршада тэрэ hандали дээрээ hуужа гараха, тиимэhээ hандалинь зохид байха ёhотой, хажуудань үшөө хүнэй hуужа боломоор үргэн 
Хүгжэм. Ц. Пурбуевта тудхаагдаhан гэрэл. Ц. ПУРБУЕВ: ...Саг гээшэ тогтошоо... Урагшаашье ябанагүй.., гэдэргээшье... Иигээд лэ Шалхуу Рабдан юртэмсын юрьеэнhээ халишоод, хаанашье, юуншье боложо байг даа, хамаагүй, hуунаб даа... Намайе тойроод, аадарай hүүлээр наранай гарахада аалихан хөөрэhэн манан соо мэтэ, бүхы юумэ нэгэ доро үзэгдэнэ... Һэбшээлдэггүй дайда юм аа бы..? Сэсэг ногооншье хүдэлнэгүй... Сэсэгүүд... Захагүй үргэн дайда.., дээрэнь сэсэгүүд... Һолонго, наран, hара... эдэ бүхы үзэгдэлнүүд нэгэ дороо сугларшанхай.., яагаашье hоним даа... Тээ тэрэ агаарта жэргэмэл үлгөөтэй.., жэргэнэ бэшэ аал даа, хэлбэлзэнэ... Алим теэд абяаниинь..? Хаанаб даа, энэ дайдые хараhан шэнгилби... Харагты даа, тээ тэрээхэн хүбүүн ябана... Гүлмэрхэн хүбүүн... Шалхуу Рабдан... Шалхуу Рабдан?!

Б. ЕНДОНОВ: (Батожабай бага наhандаа. Ц. Пурбуевые тойрожо харана, hонирхоно. Дүтэлөөд) Та.., сайн... Та хэн гээшэбта?

Ц. ПУРБУЕВ
: Сайн... Би гү? Би Шалхуу Рабдан...

Б. ЕНДОНОВ
: ...Шалхуу Рабдан..?

Ц. ПУРБУЕВ
: ...Тиимэ, Шалхуу Рабдан...

Б. ЕНДОНОВ: ...Шалхуу Рабдантнай билби... Яагаа hонин юм..? (хажуудань hууна)

Ц. ПУРБУЕВ: ...Юу хэжэ ябанабши?

Б. ЕНДОНОВ: ...Хонидоо адуулжа ябанаб...

Эндэ Цыден Цырендоржиевай «Шалхуу Рабданhаа...» нэгэ хэhэг уншабал ямар юм? Тэдэ хоёр шагнаад hуунад бэзэ...

Ц. ЦЫРЕНДОРЖИЕВ ХЭҺЭГ УНШАНА

Ц. ПУРБУЕВ
: ...Олон хонитой хонишон гүш?

Б. ЕНДОНОВ
: ...Нэгэ гушан толгой биил даа... А-аа, би өөрөө зэмэтэй хүм, бургааhанай гүлгэдые уhанда табижа хонид болгожо наадаhанайм хойшолон, манайхин хонидые аба абаhаар аяар гуша болгожорхёо... Хээрэ эдээнииешни дахажа ябахань залхуутай байна... Гэдэhэмни үлдэнэ... Наран уяатай юм шэнги, ябажа үгэнэгүй... Гэсэлэй Хотогорто ногоо hайтай, хонидоо тэндэ тогтоогоод ябажа ябанаб даа... Гэсэлэй Хотогор... Та яагаа энеэдэггүй хүмта? Нэгэтэ Гэсэлэй Хотогорто хохимой тархи олоод, абажа хараhам, бүхы шүдэнүүдынь саб сагаанууд, ёhоороо, энеэжэ байгаа hэн. Тэрэ хүн хүхюул хүн ябаhан байгаа ха... Манайхин бурхандаа хариhан хүнүүдээ Гэсэлэй Хотогорто абаашадаг...

Ц. ПУРБУЕ
В: ...Биш баhал хүхюу хүм даа... Намайе энеэнэгүй гэжэ яагаад мэдээбши.., энеэнэгүй аалби? Заал hаа энеэhэн хүн хүхюу хүн гү?

Б. ЕНДОНОВ: Нюуртатнай хүхюу хүнэй тэмдэг үгыл даа.., уйдхарта абтаhан юм гү.., ямар бэ даа.., та сухалтай хүн хат даа...

Ц. ПУРБУЕВ: ...Сухалтай... (тархииень хараад) Энэ тархишни яагааб?.. Ши яhала үндэр хүбүүн хаш даа...

Б. ЕНДОНОВ: Дагба-Жалсантай бүргэдэй дальбараа алаад, бүргэдтэ hабардуулааб... Шарха байна гү?.. (Ц. Пурбуев өөрынгөө тархи эльбээд үзэнэ. Юуб даа hанаhан шэнги hууна, абяа гаранагүй) ...Ринчин бидэ хоёр дорго алажа үзэхэ hанаатай зумбараагай hүүлдэ харшиинтай баанха уяад, доргоной нүхэ руу табяа ха юмбибди. Тэрэ золиг нүхэнhөө hөөргөө гаража гүйгөөд, талада түймэр табяа... Морхоо Тобогорой арын адха шулуунууд соо орожо түймэршье өөрөө унтараа hэн, гэбэшье хүлгөөн болоо. Тэндэ би Гончиков Тучинда гүрэмэл ташуураар hайсахан лэ hунаалгаа бэлэйб... Тэрэ гэhээр лэ яhала hунаhан, ургаhан шэнгигшэб... (Ц. Пурбуев мүн лэ дала мүрөө эльбээд абана)

Ц. ПУРБУЕВ: ...Ши хэнэй хүбүүмши?.. Яhала таниhан шэнги аад, hанажа ядажа hуунаб...

Б. ЕНДОНОВ: Анхандаа Абармидай Гомбынхи байhамби... Гурбан hаратайдамни намайгаа улаашан нүхэртэеэ, Батажабтай, Догой соогоо суутай эмнигээр андалдаhан юм гээ hэн... Тэдэ хоёр суг улаа нэхэдэг байгаа... Үргэжэ абаhан абамни нютагтаа... Шалхуу... Би — Рабдан... Эжымни... Бальжад... энээхэн үмдэ самсыемни эжымни оёо бшуу даа... Тэрээхэн гүрэмэл ташуурай удаа юм бэзэ, түргэн ургажа захалааб... тиигээд лэ энэ үмдэ самсамни оодонууд болошоол... Байhаар эжымни ондоое оёхо даа... Эжымни...

Эдэ хоёр хоорондоо хөөрэлдэжэл hуунад... Энэ үедэ тайзан дээрэ, тэдэ хоёрhоо халта хажуу тээ, «Эхэ тухай домогhоо» хэhэг табигдана


«ЭХЭ ТУХАЙ ДОМОГ»

Энэ хэhэгэй дүүрэхэдэ тайзан дээрэ Ц. Пурбуев баhал гансаараа hууна. Тэрэл хэбээрээ, магад, тайзанай шэмэглэл халта ондоо болоо гү...

Ц. ПУРБУЕВ: ...Тэнгэриин мүшэдhөө ондоо галнуудые хараагүй намда эдэ галнууд яагаа жэгтэйгээр үзэгдэнэб даа... Хүлгөөн... Үргэлжэ ехэ хүлгөөн... Энэм.., нээрээ.., хото ха юм... Яhала таниhан хото байн... Яатараа яараhан амитан зон гээшэб... 

З. РИНЧИНОВ: (Яаралтай, гүйжэ тооной гараад, алад ошонтороо, нэгэ юумэдэ үйлөөрөө татуулhан шэнги эрьеэд, Ц. Пурбуевта аалиханаар дүтэлнэ, харана, шарайшална) ...Сайн ...байнат...

Ц. ПУРБУЕВ: ...Сайн байна...

З. РИНЧИНОВ: ...Та эндэ юу хэжэ hуунабта?.. (таниhан, үгы хоёрой хоорондо) Хэн бэлэйт?..

Ц.ПУРБУЕВ: ...Хари,.. hууналби... Батожабай гээшэб...

З. РИНЧИНОВ: ...??? ...Батожабай?.. Батожабай... Бил Батожабай ябанаб... Дашарабдан... (хажуудань hууна, ехэл бодолгото болон шарайшална)

Ц. ПУРБУЕВ: ...Хайшаа гүйбэш? Яагаа яаралтайбши?..

З. РИНЧИНОВ: ...Хари, гүйжэл ябанаб... Хэрэг ажал ехэ даа... 

Ц. ПУРБУЕВ: ...Ямар ажалтай хүмши?...

З. РИНЧИНОВ: Би зохёолшо хүм...

Ц. ПУРБУЕВ: (hуури дээрээ халта тэршэлээд абана) ...Зохёолшо?.. Юу зохёодог хүмши?.. Ехэ юумэ зохёогоо гүш теэ?..

З. РИНЧИНОВ: ...Уран зохёол бэшэдэгби... Яhала бэшээб... Арадай аман зохёол гээшэ ехэл hонин даа... Энээниие багаhаа hанирхожо хүдөөдэ эрэ болоо hэм... Хүдөөгэй уран хэлэтэй аха наhатан ехэл hонин үльгэр, туужа, домогуудые хөөрэлдэдэг hэн... Шагнаха дуратай hэм... Тиигээд энэ хөөрөөнүүд дээрэнь үндэhэлжэ нэгэ зохёол бэшээд туршаа бэлэйб... Тэрээхэнээ хэблэлдэ гаргуулжа үрдеэгүй ябатарни дайн эхилшоо бэлэй...

Ц. ПУРБУЕВ: ...Дайн... Ши тэрэ дайнда ямар хабаатай хүмши?..

З. РИНЧИНОВ: Дайлалдаа бэзэб даа. Новосибирскын лётнэ hургуули дүүргээд, лётчик боложо дайлалдаа hэм... Дайсанай ара таларуу ниидэжэ тагнуул хэдэг, бомбо хаядаг байгааб... Хатуу жэлнүүд байгаа даа, бүхыл хүнүүд дайнда ябаа юм бэшэ гү... Ташье ябаагүй юм гүт?

Ц. ПУРБУЕВ: ...Дайнда?.. Дайн гэжэ хэлэхэдэшни тээ тэрэ агаарта үлгөөтэй элеэ юуб даа, намда hануулна... Элеэ... Досоомни гэжэгэнээд, бэемни хэлбэлзээд.., үүлэ юм гү, утаа гү.., нэбтэ орожо ябана хаб... Самолёт жолоодохоhоо ондоо мэргэжэлдэ hураагүй хүн гүш?

З. РИНЧИНОВ: Һураа бэд даа. Дайнай урда эндэхи театральна-хүгжэмэй училище дүүргэжэ артист боложо гараа hэм. Буряад драмын театрта ажалтай болоод байтарни дайн эхилээ бэлэй. Тиихэдэ «Эдир баатар Сэнгэ, тэрэнэй нүхэр Сунды Мэргэн» гэhэн үльгэрөөр поэмэ бэшээ hэм, дайнда ябахадаа заhан, бэшэн дүүргэжэ, тэрэмни 1945 ондо «Бурят-Монголой үнэн» газетэдэ хэблэгдээ...

Ц. ПУРБУЕВ: ...Ши гансал үльгэр, онтохо бэшэдэг хүн гүш?

З. РИНЧИНОВ: ...Үг-гы, энээнhээ ондоо домог, туужанууд дээрэ балай хүдэлөөгүйб... Ехэнхидээ зүжэгүүдые бэшэжэ, олоор хэблүүлээб, тетрташье табидаг. 1950-дахи онуудай эхин болотор «Илалтын», «Малшад», «Дагбын алдуу», «Би агроном болохоб», «Шүүбэри» гэhэн нэгэ үйлэтэй зүжэгүүдые бэшэhээр, байн томо захатануудта орогдоо. 1950-дахи онуудай эхинhээ 1960-дахи онуудай эхин болотор ехэшье бэшэгдээ даа. Эндэ томо томо захатануудые бүтээжэ гаргааб... Шагнана гүт?.. Нэрлэхэм гү?

Ц. ПУРБУЕВ: ...Томо томо захатанууд... Нэрлыш даа.., hонин байна.

З. РИНЧИНОВ: ...«Эгээл үнэтэй» гэжэ рассказ, «Шобдог», «Галта мүрэн», «Дойбод сохилго» гэhэн зүжэгүүд. Тиихэдэ 1955 ондо «Адуушанай дуун» гэжэ повесть бэшээд, удаань тэрээнээ кино болгоhон хүм... (экран дээрэ «Адуушанай дуунhаа» хэhэг эхилнэ) Һэ-ээ, харыт тэрэ, киномни гаража байнал!

«АДУУШАНАЙ ДУУН», к/ф-hээ хэhэг

Ц. ПУРБУЕВ: (
киногой дүүрэхэдэ, халта hэргэшэнхэй хэбэртэй, дуулажа hууна) ...«Старшина милиции задержал гражданку»...

         З. РИНЧИНОВ: ...(Дуулахыень хаража байтараа, оролсоод, хоюулан дууланад) ...«Ту, что не по правилам перешла Таганку»... Та, дууень дуулажа байгаа хадаа, энэ кино хараhан байгаалтайт?

Ц. ПУРБУЕВ: ...Энэ кино... Хари... Хаанаб даа, хараhан гү, али дуулаhан шэнгилби... Зай, үшөө юугээрээ hайрхахабши?

З. РИНЧИНОВ: ...«Төөригдэhэн хуби заяан» гэжэ томо зохёол бэшээ hэм. Буряад дайдаяа бүхы Азиин гүрэнүүдэй тэг дунда табижа харуулаа бэлэйб. Энэ дэлхэйн элдэб этэгээдүүдэй ажаhуудаг баруунайшье гүрэнүүд энэ зохёол соомни оронхой...

«ТӨӨРИГДЭҺЭН ХУБИ ЗАЯАН», хэhэг

Ц. ПУРБУЕВ
: ...Жалма... Би энэ Жалмыешни hайн танихалби...

З. РИНЧИНОВ: Һайн даа, баяр хүргэнэб, Жалмые танихагүй хүн гэжэ үгы юм даа... Тээ тэрэ хүлгөөн болоно... Юум даа? Хүүгэд бэшэ гү?.. Тиигэнэ, хүүгэд обооролдоно. Һэ-эй! Наашаагыт! (Гүйжэ ошожо угтаад, хэд бэ гэжэ асуугаад, тэрэл Ц. Пурбуевтээ) Эдэшни манай нэгэдэхи лицей-интернадай дэргэдэхи хүүгэдэй искусствануудай наймадахи hургуулиин hурагшад.

8 ДШИ (Эдэ хоёр тэндээ hуунад. Хүүгэд эдэ хоёрто бэшэ, зал руу, харагшадта наадана. Ёохорой болоходо хоюулан hууhан зандаа гарнуудаа дэлгэжэ, ёохорлоhон мэтэ хүдэлнэд)

З. РИНЧИНОВ: Харыт, ямар бэрхэнүүд хүүгэд гээшэб?! Эдээн соошни заабол ерээдүйн зохёолшод ябана даа... Зохёол гэлтэй... зохёолнуудаар hонирхоо бэлэйт, саашань хөөрэхэм гү?

Ц. ПУРБУЕВ: ...Хөөрыш теэд, иигээд дүүрээгүй юм гү?

З. РИНЧИНОВ: Хэзээ юм дүүрэхэ гээшэнь. Олон лэ... 1957 ондо «Багшашни хэн бэ?» гэжэ повесть, «Барометр шуурга харуулна» гэжэ зүжэг, 1959 ондо «Задалагдаагүй бэшэг» гэжэ повесть, тиихэдэ энэл ондо «Алтан гэр» гэжэ киногой сценари Гомбо Цыдынжапов Ежов хоёртой бэшээ hэм, тэрэмнай «Мосфильм» киностудида табигдаа бэлэй... Энэ харуулжа байна...

“АЛТАН ГЭР” гэжэ к/ф-hээ хэhэг

 
         Ц. ПУРБУЕВ:: ...Яагаа олон юумэ тоолонош? Ши гансаараа уран зохёол бэшэжэ байдаг хүн гүш?.. Ондоо хүн бэшэдэг юм гү?

З. РИНЧИНОВ: Бэшээ бэд даа. Зохёолшод олон ха юм. (Зал руу) Һүүлшынгээ гонорар хубаажа уужа ябаhан нүхэдни, hууна гүт? Гарыт наашаа, ханилжа ябаhан нүхэдни, эдэ олон зоной урда үнэн сэхыень хөөрэжэ үгэгтыл даа... Сэрэн.., Сэрэн-Дулма.., Ардан.., Лопсон.., үшөө хэд байна? (Ц. Пурбуевта) Мүнөө уран зохёолшодоймнай холбооной ноён залуу шүлэгшэ Галя Базаржапова болонхой гэлсээ, хараха байгаа (зал руу) наашаа гаража ерэхэгүй юм гүш, гараад ерыш...

УРАН ЗОХЁОЛШОД: Ц. ГАЛАНОВ, Ц-Д. ДОНДОГОЙ,

А. АНГАРХАЕВ, Л. ТАПХАЕВ, Г. ДАШЕЕВА и др.

Эндэ уран зохёолшод Һамасуу Батуевнае тайзан дээрэ гаргаха. Энэ ушар hамбаашалан

Ц. ПУРБУЕВ: ...Һамасуу... Һамасуу..?

З. РИНЧИНОВ: Һамасуу. 

Ц. ПУРБУЕВ: ...Һамасуу, хөөрыш даа... Яажа байнабши? Һайн hууна гүш? Үхибүүднай хаанаб? Хэн юу хэнэ? Тэдээнээ гаргыш наашань...

ҺАМАСУУ БАТУЕВНА ҮХИБҮҮДТЭЕЭ. (Хэндэ хөөрэгшэб, өөрөө мэдэг. Ц. Пурбуевта гү, али зал руу гү)

Һамасуу Батуевнагай хөөрөөе үргэлжэлүүлэн Д. Батожабай тухай баримтата фильмhээ хэhэг экран дээрэ гарана. Һамасуугай энэ хоёртой зэргэлжэ hуугаад харабал үшөө hонин болохо шэнги.
Эндэ Д. Батожабайн хаалганда hууhан тухай баримта бии

Д. БАТОЖАБАЙ тухай баримтата фильмhээ хэhэг 

З. РИНЧИНОВ
: Манайш арад хүниие үргэжэ шададаг юм даа. Томо томо уран зохёолшодой ажаhууhан гэртэ дурасхаалай самбарнуудые үлгэнэ, нэрээрнь үйлсэ, гудамжануудые нэрлэнэ...

Ц. ПУРБУЕВ: ...Яагааб, минии нэрэ эндэ тэндэ зүүлгээ гү? 

З. РИНЧИНОВ: ...Танай нэрэ..? Мэдээгүйлби. Эдэ зонhоо асууя... (гарахаяа бэлэн суглараад байhан хүнүүд тээшэ ошоод, халта хөөрэлдөөд, ерэжэ) Энэ Дашарабдан Батожабайн нэрэмжэтэ эдиршүүлэй номой hангайхид ерээд байна. Энэ номой hанда минии нэрэ олгоо бэшэ юм гү..?

Ц. ПУРБУЕВ: ...Минии... Шинии... энэ үдэшын зоргоор шашаhан үгэнүүдhээш тархим эрьешэбэ даа, алиниинь минии, алиниинь шинии...

Д. БАТОЖАБАЙН НЭРЭМЖЭТЭ ЭДИРШҮҮЛЭЙ НОМОЙ ҺАН

З. РИНЧИНОВ:
Мүнөө ойлгобо бэзэт? Минии нэрэмжэтэ номой hан Улаан-Үдэдэ байна ха юм.

Ц. ПУРБУЕВ: Шинии нэрэмжэтэ гэжэ балай ойлгоогүйб. Дашарабдан Батожабайн гэжэл хэлэгдэбэ... Ши яагаа яаралтай ябаа hэмши, гүй тиишээ, ошо, зохёолоо бэшэ!..

З. РИНЧИНОВ: ...Та яахабта..? Эндээ hуужал hуухатнай гү?..

         Ц. ПУРБУЕВ:: ...Һуужал hуугаа hэм... Һуунал бэзэб даа... Ошо... (З. Ринчинов ошохо болихо хоёрой хоорондо эрьелдэд гээд, гаража ошоно) ... Иигээд байхадаа энэ ехэ зохёолнуудые би хуу бэшэhэн болоно гүб даа..? Хүн гээшэшни нэгэ наhандаа хэхэл юм байн даа... Эдэ золигууд (Б. Ендонов З. Ринчинов хоёр тухай, ошоhон тээшэнь заан) үшөө дутуу нэрлээ ха юм... «Дүлэтэ жэлнүүд».., «Хадын бүргэдүүд».., «Һандарал».., «Зүрхэнэй шарха»... Зүрхэнэй шарха...


«ЗҮРХЭНЭЙ ШАРХА» гэжэ зүжэгhөө хэhэг

Ц. ПУРБУЕВ:
...Хэншье бай, хаанашье яба, яабашье түрэл нютаг гээшэл аргагүй дуудахал юм байн... Тугаар, тэрэ түрүүн гүйжэ ерээшэ хүбүүмни, зосоом юушьеб hэндээ.., юушьеб байраhаань хүдэлгөө... Айхабтар дулаахан Агамни арсахынш аргагүй hайхан юм даа...

НЮТАГАЙНЬ ЗОН, АГЫН ТҮЛӨӨЛЭГШЭД ГАРАНА

Ц. Пурбуев мүнөө бодоод тайзан дээгүүр ябаха эрхэтэй болоно. Нютагайхидай дурсажа, хөөрэжэ байхада, hаадгүй газараар, аалиханаар ябуултаг лэ. Агынхидай зал руу буухада ошожо hууридаа hууна. Зэргэ манай театр «Урбаанай уршагта ябадалнууд» гэжэ зүжэгhөө хэhэг харуулхаяа гарана. 

«УРБААНАЙ УРШАГТА ЯБАДАЛНУУД» гэжэ зүжэгhөө хэhэг

Энэ үедэ, зоной ойлгоогүй байхада, Ц. Пурбуев гаража ябашана.
Хэhэгэй hүүлдэ хооhон тайзан, Ц. Пурбуевай hууhан hандали хооhон... Абяа, шэмээшьегүй...

Ц. ПУРБУЕВ: (Миндаhан дээрэ бэшээтэй) ... Үелжэ, ханилжа ябаhан нүхэдни.., Һамасуу.., хүүгэдни.., мэндэ ябахадаа минии нюдэ, амандаашье хараагүй залуу hүрэг.., жэлэй дүрбэн сагта жэгдэ hайхан Буряадни, таанартайгаа иигэжэ ушархаб гэжэ hанаашьегүй ябааб... Таанарайнгаа амжалта сэгнэжэ, урин hайхан шарай хаража уярбашьеб.., баясабашьеб... Һайн ябагты... Һайхан ябагты... Ургажа ябаhан ургы мэтэ хүүгэдээ хүмүүжүүлжэ, гарынь ганзагада, хүлынь дүрөөдэ хүргэжэ, хүнэй зэргэ хүн болгожо, хүхижэ, сэнгэжэ... олон удаан жэлнүүд соо жаргалтай, баяртай hуугыт даа...

Һүүлшын үгэнүүд дээрэ хүгжэм бии болоод, хэлэжэ дүүргэхэдэнь шанга боложо, зоной гаража ошотор зэдэлнэ. Хүшэгэ хаагданагүй, тайзан хооhон hандалитаяа хооhон зандаал үлэнэ..
.  
«Баяртайшье» гэнгүй, 
иигээд дүүргэхэ.
Автор: Николай Шабаев