Зүжэгүүд ба хэмжээ ябуулганууд

Арадай театрнуудай наадаха зүжэгүүдые байгуулха тухай дүримүүд

10 февраля 2017

804

2015 ондо Буряадай арадай театрнуудта зорюулагдаһан зүжэгүүдые мүрысөөнэй гуримаар бэшэхэ тухай дүримүүд соносхогдоһон байгаа.

Эмхидхэн байгуулагша — Буряад Уласай Соёлой яаман. Буряадай улас түрын арадай уран бэлигэй түб хүсэндэнь хүргэжэ, гүйсэдхэхөөр бэе дээрээ даажа абаһан бэлэй.

Мүрысөөнэй гол зорилгонууд гэбэл:

— шэнэ зүжэглэмэл зохеолнуудые буряад хэлэн дээрэ байгуулгые урмашуулха;
— бэлигтэй зохёолшодые элирүүлэн дэмжэхэ;
— эрхим зохёолнуудые хэблэлдэ гаргаха;
— театрта дуратайшуулай бүлгэмүүдэй, кружогуудай, арадай театрнуудай репертуар баяжуулха;
— театрта дуратайшуулай бүлгэмүүдэй хүгжэлтэдэ туһалха.

Мүрысөөндэ хабаадагша буряад хэлэн дээрэ бэшэдэг ямаршье ороной эрхэтэн байжа болохо. 2014, 2015 онуудай туршада буряад хэлэн дээрэ бэшэгдэһэн уран зохёол мүрысөөндэ абтаха. Түрүүн хэблэлдэ гараһан ба театрнуудай тайзан дээрэ табигдаhан, бусад мүрысөөнүүдтэ шалгарhан зохёолнууд абтахагүй.

Зүжэгүүд ямар эрилтэнүүдтэ таараха ёһотойб гэбэл:

— Зүжэг тон лэ бэшэгдэдэг гуримаараа бэшэгдэhэн, доторойнь ажабайдал өөрын удхатай байха ёһотой;
— зүжэгэй удха бэшэгдэһэн маяг, түхэл, дүрсэтэеэ тааралдаха ёһотой;
— зүжэгэй тон шухала удха онсо аргаар нээгдэhэн байха;
— өөрын һанамжа, бодолтой байха ёһотой;
— жэнхэни буряад, баян һайхан хэлэтэй, уран үгэтэй байха;
— хүнэй зүрхэ сэдьхэл, ухаан бодол хүдэлгэжэ шадаха байха.

2015 оной апрелиин 20-һоо июлиин 31 болотор мүрысөөндэ эльгээгдэhэн зүжэгүүд абтаха.

Илалта туйлагшадта мүнгэн шагналнууд хараалагдаһан юм.

Зүжэгүүдэй гол удха иимэ байжа болохо:
— Россиин, Буряадай дайнай ба ажалай алдар соло;
— Илалта, илагшад;
— эхэ орондоо үнэн сэхэ ябадал, олониитын гүн баялигууд;
— ажалай амжалтын түүхэнүүд: үйлэдбэриин, олониитын хэрэгүүдэй;
— уран зохёолой алдаршаһан ажал ябуулагшын (классикын) шэнэ байдал;
— олониитын, гэр бүлын үнэтэй удха шанар.

Мүнөө эгээ энэ дүримэй эрилтэнүүдые баримталжа бэшэгдэһэн, шэлэгдэжэ, илагшадай тоодо ороһон зүжэгүүдые таанарай анхаралда толилнобди: