Фонд подстрочников

Дулгар ДОРЖИЕВА

1 ноября 2017

890Доржиева Дулгар Ринчиновна — поэт,родилась 1 января 1943 г. в с. Хилгана Баргузинского района
Бурятии. 
Известный в республике радио-журналист, в течениемногих лет была ведущей литературно-художественной программы «Алтаргана», член Союза писателей России с 1994 г., член Союзажурналистов России, Народный поэт Бурятии, заслуженный работник культуры Бурятии.


Һурхарбаан

Һурхарбаан,
Һурхарбаан,
Һурхарбаан.
Сууряатан зэдэлнэ.
Хүгжэм дуунууд,
Хүхюун наадан,
Тойроод наадан
Толгойм эрьенэ...
Барилдаха гэхэдээ,
Тулюурхан байбаб.
Бай харбахые
Түрүүшынхиеэ харабаб.
Мори урилдаа
Үни һайхашаабаб.
Модо унадагаа
Эшэжэ һанабаб.
Эрын гурбан
Эрдэмдэ hypaxa
Хүсэлтэй нүхэсэн,
Хүтэлбэб абаяа...


Сурхарбаан


Сурхарбаан,
Сурхарбаан,
Сурхарбаан.
Эхом звенит.
Музыка, песни,
Весёлые игры,
Хороводы -
Голова кругом.
Хотел побороться,
Оказывается слаб ещё.
Стрельбу их лука
Впервые увидел.
На конные скачки
Засмотрелся долго.
Как скакал на прутике,
К стыду своему, вспомнил.
К трём наукам мужчины
Научиться обязательно
Желание появилось,
Взял за руку отца...


Сагаалганиие хүлеэнэб


Эгээл дуратай һайндэрни
Сагаалгамнай хүрэнхэй.
Энэ үдэр хүгшэн эжымни
Элдэб эдеэ бэлдэнхэй.

Бууза, шанаһан зөөхэй табаглаад,
Амтатайхан хилээмэ бэлдээд,
Бусалһан сайгаа аягалаад,
Аргааханаар намдаа хэлээл:

«Сагаалгамнай — сагаан һарамнай
Сагтаа ерээ, баяртайбди.
Нэгэ жэл үнгэршэбэл даа,
Нэгэ нaһa нэмэбэлши даа.

Үндэр боложо, өөрөө
Үндынгүйгөөр тагтаа хүрэбэш.
Табагуудаа абажа, нүхэдөө,
Танилнуудаа зүбөөр хүндэлбэш».

Хүгшэн эжымнай нүхэдыемни
Хүхюутэйгээр угтадаг заншалтай.
Сагаалганай үдэр манайда
Сагаан эдеэн элбэг, айлшаднай баяр


В ожидании Сагаалгана


Самый любимый праздник
Сагаалган на подходе.
В этот день бабушка
Приготовила разные яства.

Буузы, саламат в тарелках,
Испекла вкусный хлеб,
Налила мне чая и
Говорит такие слова:

«Сагаалган — белый месяц
Пришёл к нам и рады мы.
И так год прошёл,
И ты старше стал на год.

Подрос ты и сам
Дотягиваешь до буфета.
Сам ты взял угощенья,
Правильно угостил друзей.


Бабушка моих друзей
Всегда весело встречает.
В день Сагаалгана у нас
Много белой пищи, гости рады.Угаа һайн абатайбди

Угаа һайн абатайбди
Уурлабашье бидэнэртээ, хэһээдэггүй.
Сүлөө саг багатайшье haa,
Сохом лэ хэлэһэнээ мартадаггүй.

Намаяа велосипедээр гүйлгэжэ,
Налгай зохидоор hypraa.
Амаржа ябахадамнай аадарлаа һаань,
Аршалхыемнай бэеэ hypгaa.

«Футболоор наадахабди», — гэжэ
Энеэбхилэн байжа хэлээ.
Бага ябахадаа үргэлжэ
«Вратарь суутай» — гэшхэлээ.

«Эмээл морёор хатаруулхаш,
Эрын эрдэмдэ һурахаш,
Элдин дайдаараа матаруулхаш», — гээд
Эрмэлзэлыемни дары хүгжөөгөөл.

Очень хороший отец у нас

Очень хороший отец у нас,
Хотя и сердится, но не наказывает.
Мало свободного времени, но
Не забывает то, что сказал.

Научил терпеливо ездить
На велосипеде меня.
На отдыхе, если вдруг гроза
Научил как правильно схорониться.

Поиграем в футбол,
Сказал с улыбкой как-то.
Когда я был маленьким,
Думал, что самый знаменитый -
вратарь.

«Верхом, придёт время, поскачешь,
Постигая науку мужчины.
По просторам иноходью» — так он
Стремленье моё подогнал.


Үзэглэлни

Сентябриин нэгэнэй үглөөгүүр
Табадахи намараа
Һургуулида орохом.
Сэдьхэлни урма баяраар хүлгөөтэй
Танил нүхэдөө, багшанараа харахам.
Шэнэхэн номуудаа сүүмхэдээ хэхэдэм,
Шэдитэ «Үзэглэлни» үлэнэ гэртээ.
Хэшээлдээ һуугаад, бусажа ерэхэдэм.
Хэбтэжэл хэбтэнэ тэрэл хэбээрээ.
Ном гээд лэ номгохоноор соностоһон,
Нам үгэ аман соогоо дурданаб.
«Намайе үзэг бэшэгтэ һургажа эхилһэн,
Найдамтай нүхэрни», — гэжэ эльбэнэб.
Хуудаһан бүхэнииень аалин эльбэжэ,
Сээжэлдэһэн шүлэгүүдээ дахин дабтанаб
Хуушарһан «Үзэглэлэйнгээ» гадарые шэнэлжэ
Сэндүүхэй дүүдээ бэлэглэхэеэ бэлдэнэб.


Мой букварь

Первого сентября утром
Пятый раз пойду в школу.
Охватывает радостное волнение
Увижу друзей, учителей.
Когда я ложу новенькие книги в сумку
Волшебный мой «Букварь» остаётся дома.
Когда возвращаюсь после занятий,
Там же лежит так же, где я оставил.
«Книга» — это нежно слышимое слово,
Доброе слово шепчу про себя.
«Начал обучать меня к письму,чтению,
Надёжный мой друг», нежно глажу.
Глажу я каждую страничку,
Вновь повторяю стихи, что выучил.
Старый переплёт «Букваря» обновлю,
И подарить готовлю братику Сэндүүхэй.Хатар

Хатар наадахадаа эсэдэггүйб.
Харахадань хүнүүдэй эшэдэггүйб,
Тоб, тоб. Нэгэн, хоёр, гурбан.
Тоб, тоб. Нэгэн, хоёр, гурбан.
Хатарха бүреэ хүлнүүдни
Хүнгэн солбон болонхой.
Тоб, тоб. Торонгүйгөөр дэбхэрнэб.
Томоотой болоһоноо мартанхайб.

Танец

Когда танцую, не устаю.
И не стесняюсь никого.
Топ, топ. Один, два, три.
Топ, топ. Один, два, три.
Чем больше танцую,
Тем легче ноги.
Топ, топ. Прыгаю без остановки,
Забыл я, что степенный и Большой


Часымни

Нэгэн, хоёр, гурбан,
Дүрбэн, табан, зургаан,
Долоон, найман, юпэн,
Арбан, арбан нэгэн,
Арбан хоёр, дахин
Нэгэн, хоёр, гурбан...
Часы ябана гуримаараа
Шанга сахина журамаа,
Хэды часта бододог,
Хэды часта пургуулидаа
Хэнтэй сугтаа ошодогыем
Хэмжээд хэлэдэг часымни.
Хэзээ хэшээлээ дабтадаг,
Хэр ехээр наададаг.
Хэды сагта унтахыем
Хэмгүй зүбөөр ойлгуулдаг, часымни!


Мои часы

Один, два, три,
Четыре, пять, шесть,
Семь, восемь, девять,
Десять, одиннадцать,
Двенадцать, и ещё
Один, два, три...
Часы идут как надо,
Строго соблюдает закон.
В каком часу вставать,
В каком часу в школу
И с кем хожу вместе,
Подсказывают мне часы.
Когда уроки делать,
И сколько много играть,
Во сколько ложиться спать
Всё правильно подсказывают часы мои!
Эжын һайндэр

Мартын найманай һайндэр
Манайда хододоо хүхюутэй.
Эжынгээ ажалые энэ үдэр
Ээлжэлэн хэдэгбди эбтэй.

Абамнай дуу дуулажа,
Амтатай эдеэ бэлдэдэг.
Жаргал оёороо угаажа,
Жамбал амһартаа сэбэрлэдэг.

Тэдээндээ бидэ туһалжа,
Тэсэбэритэйхэн ябадагбди.
Хэдыш наадахаа һанаа haa,
Хэхэ ажалаа дүүргэдэгби.


Праздник мамы


В праздник дня 8 марта
Весело у нас всегда.
Работу мамы в этот день
Дружно по очереди делаем.

Папа, весело напевая,
Вкусные блюда готовит.
Жаргал моет полы,
Жамбал посуду моет.

Мы им помогаем,
Терпим при этом всё.
Сколько бы не хотелось играть,
Прежде завершаем все дела.Ахамни барилгашан


Ахамни бэрхэ барилгашан
Ажалынь тон хүндэтэй.
Залуушье haa, өөрөө
Залуушуулай залууршан.

Томо болоходоо би
Ажал бүхэниие хүндэлхэб.
Томоотойхоноор хододоо
Ахатайгаа гэшхэлхэб.

Ахымни барипан гэрнүүдтэ
Ажаһуугшад баяртайнууд.
Ажалдань үндэр сэгнэлтэ
Айлнууд бултадаа үгэнхэй.

Брат мой строитель


Брат хороший строитель,
Работа его в почёте.
Хотя он и молод,
Ведёт молодёжь за собой.

Когда вырасту я
Уважать буду труд.
Степенно всегда
Рядом с ним буду шагать.

В домах, что построил он
Радуются жильцы.
Высокую оценку его работе

Дают все живущие там семьи.


Би космонавт байгаа haa...

Хаб харанхы һүни
Хэзээ hapa гарахаб?
Хара тэрэ үүлэдые
Хэн саашань намнахаб?
Би космонавт байгаа haa,
Үүлэдые үлдэн ябуулха һэм.
Бишыхан багашуулда газаа
Мүшэдые тоолуулжа hypraxa һэм.

Будь я космонавтом...


Тёмная, тёмная ночь.
Когда покажется луна?
Смотри на те облака,
Кто их разгонит?
Будь я космонавтом,
Разогнал бы те облака.
Малышню, что во дворе
Научил бы считать звёзды.
Ёлкодоо наран болохоб


Хэн болохоёо ёлкодоо

Хэды үни бодообиб.
«Хэрмэнши», — гэжэ Гэрэл
Хэлээд намдаа һалаагүй.
Бата Ринчин хоёр
«Баабгай болыш!» — гэлдэбэ.
«Шандаганда адлиш», — гэжэ
Шал сам аа ёгтолон энеэбэ.
Хэрмэн, баабгай, шандаган
Хэзээш боложо үгэхэгүйб.
Наран болоод ёлкодоо
Уран шүлэг уншахаб.


Буду я солнцем на ёлке

Кем на ёлке быть,
Как же долго думал я.
«Белка ты» — Гэрэл
Без конца повторяла.
А вот Бато и Ринчин
Предлагали стать медведем.
«Похож ты на зайца» — говорит,
Подкалывает Шалсамаа.
Белка, медведь, заяц -
Никогда я ими не стану
Стану я солнцем на ёлке
И прочитаю стихи.Примечание: Авторы свободно разрешают переводить подстрочники в литературный  вид с обязательным указанием  имени автора.Всех  авторов литературного перевода  просим отправлять тексты  переводов по адресу: nacbibl@nbrb.ru  с указанием ФИО, род деятельности и телефон.