Фонд подстрочников

Тимур ГОМБОЖАПОВ

25 октября 2017

924Гомбожапов Тимур Батуевич — поэт, родился 20 мая 1967 г. в с. Белозерск Джидинского района Бурятии.
Литературным творчеством занимается с юных лет. Печатался в газете «Буряад үнэн», журнале «Байгал». Автор поэтического сборника «Тэнгэриин нохойн дуун» (Песнь небесного пса), увидевшего свет в издательстве «Наран» в 1997 г.

НАМАР
Хүбхэ ногоондо дарагдашанхай
Хүдөө талын зайгуул хүдхэдэл,
Намарынь һэрюунээр һэбшээлээд,
Набшаһа намаа хиидхүүлэн ерээ бы.
Мангирай гашуун үнэрөөр анхилаа,
Ангирхан шара хүнжэлөө дэбдинхэй,
Унжагай бороогоор сонходом хүлэржэ,
Удаарһан айлшандал үүдыем тоншоно.
Үүрээр мана татан бааюу4лжа,
Үнгын будаг худхан буйлуулжа.
Уран зураглал үзэсхэлэндэ дэлгээд,
Уянгата гуниглал досоом түрүүлбэ.
Үүлэдэй хойноһоо жэгүүрлэн ганганаад,
Үбэлэй үглөөгүүр дэгдэшэһэниинь,
Үбэртөө алтан набшаһаа хуминхай
Үншэрнэ талынь ганса бургааһан.


ОСЕНЬ

Весь во мху зеленом,
Похожий на странника-бродягу
Осень вея ветерком прохладным
Раздувая листья, прилетела.
И горького мангира запах разошелся,
И желтое одеяло свое осень постелила,
От дождя моросящего окна вспотели,
Запоздалым гостем в дверь ко мне стучится.
Спозаранку туманом курится,
И краски свои смешивает,
И картинки свои выставляя,
Во мне тоску щемящую будит.
И вслед за облаками, как стая птиц, курлыкая,
Зимним утром она, вспорхнув, улетела,
Только куст одиноко стоит средь поляны
Голый без листьев, сиротливо.

***

Үргэн Буряадай тала дайдаар,
Үндэр майла хадануудаар
Саб сагаахан саһан
Сагаан шубуундал буунхай.
Айл нютагууд
Аалиханаар дали дээрэнь
Сагаалган тээшээ һалхилһаар.
Үүлэдэй доохонуур
Дүүлин тамарна.
Үбэлэй түлэгтэ,
Үльгэршэлхэ хаһада,
Алтай Хангайда
Агнаха үедэ
Гүлмэрхэн зүүдэ мананаб,
Гүн сэдьхэлээ сэбэрлэнэб.
Эртын эртэ Буряадай
Эшэгы сагаан гэрхэн соог
Гуламтын галханһаа дулаасан,
Утын үбэлэй һүнихэнөөр
Хулинчсаг үльгэршэн
Хун шубуудые домоглон,
Долоон үбгэдөөр зугаалсан,
Тооно өөдөө халигша һэн гү?
Оёдол сагаан огторгойдо
Оюун одо бадаргаажа,
Сагаан һарын элшээр
Сагаалганаа угтагша бэлэй.

***
По степям, по равнинам широкой моей Бурятии
По высоким холмам и горам
Белый, белый снег
Птицей белой прилетела.
И селения моей Бурятии
На их крыльях бесшумно и мягко
К Сагаалгану с ветром 
плывут
Под облаками.
Средь зимы
В пору, когда нужно слушать улигеры,
В охотничью пору
В Алтае моем Хангае,
Вижу я сны,
Очищаю душу свою.
В давнее давнее время, в моей Бурятии
В войлочной юрте белой
Согреваясь у огня моей гуламты,
Долгою зимнею ночью
Предок мой улигершин
Рассказывал мне 
О праматери-Лебеди,
И, разговаривая с семью звездами
Большой Медведицы,
Вознесясь в небеса,
Зажигал там звезду судьбоносную,
И в свете той звезды
Встречал Белый Месяц —
Сагаалган.

***

Нютагай модод соо һүлдэм хадагалаатай юм,
Нютагай үндэртэ угни буудалтай юм.
Һалхяар хиидэн, гүрөөһэдөөр урилдан,
Һахюуһан онгодой мүрөөр зүргэлдэг юм.
Намарай набшаһаар наадан толоржо.
Хабарнай горходоор сэнгэн харьялжа,
Номин хүхэ тэрлиг хэдэрээд,
Морин хуурай шүлэгөөр дууладаг юм.

***

Среди деревьев моего тоонто душа (һүлдэ) моя зарыта,
На вершине моей горы обитают мои родичи.
Ветром летят, с косулями наперегонки бегают,
Сахюусана моего рода тропа нас встречает.
Листьев осенних светом переливаясь,
Ручьями весенними шумно перетекая,
Тэрлик цвета небесной лазури на плечи накидывая,
Песню на морин хуре поёт переливчато.


УГАЙ ЗАМААР

1.
Шэл түмэрөөр шэнхинээд,
Шэнэ сагай гүйдэл
Үй түмэнэй хүлгөөн соогуур
Үрдишэгүй түргэнөөр
Хайшаашьеб даа тэгүүлхэдэнь,
Харин сэдьхэлни
Оршон тойроо юрэнхые
Ойлгонгүй эндүүржэ,
Хээрын һалхи дахалсаад,
Дайдын үргэнөөр түгэншэлөө...
Хэлэхэ үгэ олонгүй,
Хэндэшье хандахаа мэдэнгүй,
Мориёо үгылһэн монголдол,
Отогоо һанаһан хамнигандал
Бугын дуугаар урамдана,
Шонын уянгаар улина.
Домогойм эхин — Буряадни,
Обогойм удха гарбални.
Аса бүхэ үндэһэтэй
Арад зонойш дундаһаа
Улаашамни алим бэ?
Угай замни хаана бэ?

2.

Угаа уһанда хаяһан
Үе сагта ургабашье,
Юртэмсэдэ ажамидараа
«Юун? Хэн?» гээшэби гэжэ
Голхорбошье, гажарбашье,
Голынь олохоо һэдэнэб.
Ойндоо ойлгожо ядабашье,
Зүүдэ зүндөө үзэнэб —
Хулһан лимбын аялгаар
Хулинсагай дуу жэмбүүрдэжэ,
Хун шубуундал сэдьхэлни
Хурылхадана түүрээлгээр...

3.

Үнжэгэн эхэеэ дуудаһан
Үншэн сагаан ботогондол
Түүрээн, түүрээн Буряадаа
Түшэглэн дуулахадам,
Угайм мүнхэ һахюуһадни
Урдын жэнхэни гуламтаһаа
Аба эжынэрэйм аялгаар
Аянга нэмээн жэнгирбэ гү?
Тоонто нютагта дуудажа,
Төөриһэн һүнэһыем найжалба гү?
Тала дайдынгаа үргэнһөө
Тамир шэнээ абажа, 
Аршаан булагайнь сэбэрһээ
Амин бэеэ арюудхажа, 
Зориг хүсэлөө далижуулһам,
Зол заяагаа дархалһам.
Гал уһандал дамжан ерээ
Гарбалһаа үгтэһэн һүлдэмни
Улаашанай жолоо барижа,
Угай замаар тэгүүлбэ.

ПО ПУТЯМ СВОИХ ПРЕДКОВ

1.
Новое время бежит
Скрежетая металлом,
Среди шума толпы
За ним не угнаться.
Все бежит и бежит,
И душа моя
Не может понять,
Что творится вокруг,
За ветром диким
По просторам вселенной,
Не найдя что сказать,
Не зная — кому обратиться,
Как монгол потерявший коня,
Как хамниган, 
который вспомнил свое жилище,
Изюбриною песней трубит,
Волчьим воем скулит.
Начало сказа моего — Бурятия,
Предки мои, сородичи
Среди народа твоего
Где мой проводник?
Где путь моих предков? 

2.
Пусть я рос в то время,
Когда забыли свою родословную,
Вспоминая «Кто я?», «Что я?»,
Не найдя ответа,
Огорчился, загрустил я,
Не зная — где ответ.
Не мог понять —
Вещие видел сны.
На бамбуковой лимбе я играл,
Песни предков пою,
И душа моя подобно лебедю,
Начинает песню свою...

3.
Я как сиротливый белый верблюжонок,
Который все мать свою зовёт.
Все пою и пою про свою Бурятию,
Пою и не могу не петь.
Духи мои талисманы
У очага древнего начало
Мелодией матери и отца
Запели свою песню.
Вернувшись в мое тоонто,
Нашли заблудшую душу мою.
От просторов моей земли
Взяли силу и дух,
От чистых источников 
Душу очистив, свою.
Дух свой окрыляю,
Счастье свое сотворяю,
Огнем и водою передалась,
Душа от предков моих,
Проводником с вожжею в руках
По путям своих предков устремлюсь...*** 
Элдин түрэл талынгаа
Эшхэрмэ һалхииень шагнахадам,
Аба эжынэрэйм татаһан
Анханай дуундал танилхан.
Хүһөө шулууд дуугайшье һаа.
Хүнхинэн жэнгирнэ хэбэртэй.
Ая гангаар хангалтаад,
Анхан үе анхилһандал.
Жэнгир-жэнгир жэрьегшэ
Жэнхи Буряад талаяа
Дуунай ирагууе шэлэжэ,
Дурдахал абьяас түрэнэл даа.
Нэгэтэ бэшэ эндэ түрэһэнөө
Гэнтэдэ ойндоо ойлгоолби.
Эшхэрмэ һалхииень шагнаархан,
Энхэрэн саанаһаа дуулагдана.

***

Когда слушаю свистящие ветры
Моей родной стороны,
Они похожи на песни
Моих родителей —
матери и отца.
Камни, что кажутся молчаливыми
Зычным голосом поют,
Ая-гангой запахло,
Как в начале времен.
Дзинь-дзинь, звенящую,
Степь мою бурятскую,
Хочется воспеть, сильно хочется,
Выбрав лучшую песню.
И вдруг я понял,
Что не зря я здесь родился.
К свистам ветра прислушиваюсь,
И песня рождается во мне.


БУЛЖАМУУРТА СЭДЬХЭЛ


Шэнэ сагай 
Шэнэ дуунууд
Шэнхинэлдэнэ
Шэхэнэйм хажуугаар.
Түмэр аялгадань
Түрэл бэшэ
Зүрхэмни зүбшэнэгүй,
Эльгэмни эжэлдэнэгүй.
Эшэгы гэрэй
Эртын дуунууд
Эмтэй домтойхон
Эхын һүндэл
Эмээхэй аялгаар
Эльбэн жэгнэнхэй.
Буряад хүнэй
Булжамуур сэдьхэл
Талынгаа үргэнөөр,
Уулынгаа үндэрөөр
Гунигаа багтаан
Баяраа хубаан,
Дабтагдашагүйгөөр зэдэлхэдээ —
Мартагдашагүй аялгатай.

ДУША МОЯ ПТИЦА ЖАВОРОНОК

Новые песни
Новых времен
Шумят
В ушах моих.
Сердце моё не принимает,
Душе моей не созвучны
Их чужеродный
Металлический звон.
Юрты моей
Ранние песни
Как молоко материнское
Целебное, полезное,
Своей нежной мелодией
Душу лечат.
Душа бурята
Сродни душе жаворонка.
Как степь широкая,
Как горы высокие,
И печаль вмещает,
И радость делит,
И звучит неповторимо —
Мелодия незабываемая.

***

Абынгаа дуулаһан дуу
Аялгатуулан татахадаа,
Уулзаад тараһандал
Уярнал даа зүрхэмни...
Эрбэд соохорхон морииень
Эмээллэн хазаарлаад,
Элдин талаар табилуулжа,
Эдир наһандаа эрьенэлби.
Түүдэгэй дүхэригтэ
Нүхэдэй дундахана
Аажам һүниие,
Адуу мананабди.
Долоонхон үбгэдөө
Домогложо дурдаад,
Үльгэрэй ороноор
Хүльбэрэн нааданабди.
Адуунай уралаар
Амсан удаахан
Гутайнгаа булагһаа
Гудамхин уунаб —
Абынгаа сэдьхэлэй
Аршаанһаань хүртөөл гүб,
Адуундань, дуундань
Анхаран дашуураа гүб.

***

Когда песню, что пел мой отец
Я пою,
Сердце моё щемит и грустит
Будто я встретился с ним.
Когда на коня его сев,
По степи я скачу
Будто я вернулся
В детство моё.
В кругу друзей
У костра
Теплой ночью
Когда за табуном хожу,
Под Созвездиями 
Большой Медведицы
Будто в сказочной стране
Я играю.
Лошадиными губами 
Я пью —
Родника прозрачную воду
Из речки моего Гутая.
Будто досыта я напился
Аршаном души 
Отца моего,
Будто навсегда я сроднился
С конем, с песнею его.

***

Намарай хүгжэмөөр һалхилан эшхэрхэдэ,
Набшаһадай мүшэрһөө таһаран хиидэхэдэ,
Унтаха нойргүй бодолдо абтанги
Удаанхан юушьеб даа хүлеэн гунирнаб.
Гэрэймни оройе мүшэдэй гороолходо,
Гэтэжэ, огторгой өөдөө харасагаан,
Мүнгэн гэрэлһээнь сэдьхэлни шэмшэржэ,
Мүнхэ бэшэ наһаяа удхалнаб.

*** 

Когда осенние ветры шумят,
Когда листья с деревьев слетают,
Бессонница меня одолевает, 
Думы меня посещают.
Чего-то будто я жду, о чем-то грущу.
Когда над домом моим звезды водят хоровод,
Я взор свой обращаю к небу,
От серебряных нитей их душа замирает,
И осмысливаю свою недолговечную жизнь.


ГУТАЙМНИ

Дуулахадам — Гутайм һанагдаа,
Дурсахадам — түрэлни уряалаа.
Нюсэгэн үльмыем эльбэһэн,
Нюуса һанааем анжарһан
Зүлгэ ногоониинь татабал гү,
Зүүдэндэм дугы дэлгээбэл гү.
Тала дайда тээшээ
Татан хурылхадань,
Эдир наһам тоонтоһоо
Эхын дуугаар дуудаба.
Зүүдэеэ дахан,
Зүрхэеэ шагнаархан
Бусажа тоонтодоо,
Буусадаа мүргэнэм.
Адуун тала дайдам
Аба эжын щбэртэл
Аригуунаар анхилаад,
Аадараар сүршэн угтабал.
Моридой үүрһэхэдэ гү,
Шубуудай жэрьехэдэ гү,
Эльгэмни түрэлшөөнэ,
Сэдьхэлни уярна.

МОЙ ГУТАЙ


Когда пою — вспоминаю Гутай,
Вспоминаю — родичи позвали.
Будто босые пятки мои погладили,
Будто тайны мои обозначили,
Травы моей земли меня звали,
В снах моих будто мосты возводили.
Когда меня степь позвала, 
Земли моей просторы,
Детство мое из тоонто моего
Звала меня песнею матери.
Вслед я снам моим,
Прислушиваясь стуку сердца,
Возвращаясь в тоонто,
Молюсь бууса*, отцовскому дому.
От степи моей, от родной земли
Где пасутся стада табунов,
Тепло сердец моих матери и отца,
Ароматом родным повеяло,
Земля моя встретила
Меня ливнем, грозой, омывая,
Когда лошади друг друга окликают
Когда птички поют,
Душа моя тает,
Сердце мое ликует.

***
Гүн сэдьхэлэйм
Гуниглал мэдэрхэ гээ һаа,
Намарай үдэшэ
Намдашагүй шуурга шагнаархан,
Уливан шонын дууе
Уянгалаад туршаарай.

***

Если захочешь понять
Грусть души моей,
Осенним вечером
Прислушайся к завыванию ветра,
Прислушайся к волчьему вою,
Сердце настрой на их мелодию.


Стихи перевела Надежда Гармаева 


Примечание: Авторы свободно разрешают переводить подстрочники в литературный  вид с обязательным указанием  имени автора. Всех  авторов литературного перевода  просим отправлять тексты  переводов по адресу: nacbibl@nbrb.ru  с указанием ФИО, род деятельности и телефон.