Фонд подстрочников

Галина БАЗАРЖАПОВА

23 октября 2017

944Базаржапова (Дашеева) Галина Хандуевна родилась 24 апреля 1952 г. в с. Улекчин Закаменского района Бурятии. 
Окончила Бурятский государственный педагогический институт им Д. Банзарова. В студенческие годы была членом студенческого литературного объединения «Залуу наһан» («Юность»). Занимается журналисткой деятельностью — корреспондент газеты «Буряад үнэн», заместитель главного редактора Издательского дома «Буряад үнэн», редактор литературно-художественного журнала «Байгал». Активно занимается популяризацией творчества бурятских писателей на страницах газеты «Буряад үнэн» и журнала «Байгал». Участник семинара молодых писателей Сибири в г. Абакане (1986), где её творчество высоко оценено мастерами поэзии Ю. Кузнецовым, Б. Бедюровым. 
Стихи Г. Базаржаповой навеяны философским восприятием жизни, размышлениями об истоках бытия и духовности, о связи времен и поколений. Первый поэтический дебют состоялся в школьные годы, с публикацией первых стихов в районной газете. Автор поэтических сборников «Эхын энхэрэл» (Нежность матери) (1983), «Уулзуур» (Соприкосновение) (2001), «Дыхание Хангая» (2002) и др. Стихи включены в энциклопедию «Современная литература народов России».


БУУМАЛ СЭСЭГ

Үзэгдөөгүй гоо ягаан-хүхэ дэльбэтэй
Буумал сэсэг
Үмхэйн оршониие үльгэрлиг болгоно —
Үржэн-Хандын үзэсхэлэнтэ оронһоо
Үрэжэлтэ һалхяар хиидэн ерээ гү, үрэнь?
...Үй, болиит, гар бү хүрыт, гамнаял
Үзэлдэ бү ороел, бурханай сэсэг таһалжа...
Үнжэгэн аятайгаар лэ байрлуулая
Үрэ зүрхэндөө дурыень, дүрыень,
Һайханһаань һарган, һайханиие
дабхар бисалгая
Һолонгото мэдэрэл досоогоо бөөмэйлэн.
Баргажан гол соо толи соо мэтэ
Байһан янзаараа хатандал найгалзана
Буумал сэсэгнай,
Баргажан голой долгидынь
сэсэгэй түхэл
Байгал далайдаа хүргэнэ мэтэр.
Байгал далай — эртэ урдын үбгэжөөл
Бишыхан үхибүүндэл баясана,
Асари долгидоо салгидуулна,
Альгаа ташан эмнисэгээнэ.
...Яаригтын голдо Янжима бурханда
Ягаахан дэльбэ, хоморой хээ угалза тухайнь
Ирагуухан хөөрэбэбди. Энхэрэн сонособо
Илдамаар бүжэглөөд, эльгэ хатаба.
Янжима бурханай сээжэдэ
Буумал сэсэг һалбаршоо,
Яла сала гоо шэмэгынь задаршоо.

*Буумал сэсэг — венерин башмачок


ВЕНЕРИН БАШМАЧОК


Невиданной красоты розово-фиолетовые лепестки
У венериного башмачка
Из страны волшебной ҮУржин-Ханда
Ветром плодовитым гонимые, прилетели семена?
...Не трогайте их, давайте беречь
Не надо карму отягащать, божественный
цветок рвать,
Лучше поместим нежно в сердце
И любовь его, и роскошный вид его.
Поражаясь красоте, красоту еще преумножим,
Радужные чувства призывая в душу.
В реке Баргузин, как в зеркале
Отражается и колеблется
Венерин башмачок на ветру,
Волны реки Баргузин
Несут отражение цветка Байкалу.
И Байкал, этот могучий и древний дед
Радуется и умиляется как маленький ребенок,
И хлеще плещет могучие волны,
И рукоплещет, подмигивая при этом.
...В долине Яаригты дакине Янжиме
Мы мысленно подарили венерины башмачки,
Рассказали о розовых лепестках, об узорах редчайших
С вдохновением. С удовольствием послушав рассказ
Начала свой танец богиня, смеясь.
И вскоре на груди у дакини Янжимы
Расцвел венерин башмачок
Во всем своем великолепии.


ҮҮЛЭН-ЗУРАГУУД

Үбһөөр хангалтаа
Үбэр Асагадта
Үүлэдынь яашооб?

Зураашын гарһаа
Зуралзаһан үзэсхэлэн
Зурагууд мэтэ.

Сэл хүхэ тэнгэридэ
Саб сагаан хун шубуун —
Һайхан гээшэнь.

Һиирэгэр үүлэн — хушууниинь,
Һэмжэн үүлэн — далинуудынь —
Һэбеэд лэ ниидэшэхэнь...

Уян бэедэнь
Уяхан аялга
Ургалаатай гү?

Үдэ һодыень
Урасхал долгин
Эльбээ ха гү?

Али агуу һүнэһэн
Амилаа гү —
Хун шубуун соо ороод?

Тээ хойно —
«Ниидэдэг табаг»
Түхэлынь эли.

Досоонь һуугаад,
Дороо зуралзаад,
Дэгдэшэхээр.

Баруун тэнгэридэ —
Бүмбэгэр сагаан хурьгад
Бүмбэлзэнэ уһалуури тээшээ...

Үбһөөр хангалтаа
Үбэр Асагадта
Үүлэдынь яашооб?


ОБЛАКА — ТВОРЕНИЯ

В пахнущем сенокосом
Убэр-Ацагате
Что случилось с облаками?

Как будто художника рука
Изобразила чудные
Рисунки неповторимые.

В синем-пресинем небе
Плывет белоснежный лебедь —
Истинная красота.

Отчетливо клюв обозначен
Крыльев размах широкий —
Вот-вот улетит куда-то.

Грациозный облик
Мелодию нежную
Пленяет ли?

Лебедя крылья
Ветры текущие
Омывают, лаская?

А может, Великие души
Переселившись в лебедя
Обрели новое дыхание?

И тут же рядом «тарелка»
Летающая оказалась.
Вот бы на ней умчаться!

Справа на небосклоне
Пухленькие ягнята
На водопой спешат...

В пахнущем сеном
Убэр-Ацагате
Что случилось с облаками?


«УШАРУУЛХАЛ БИДЭНИИЕ БУРХАН»

...Һайнаараа һалаһан юм,
Һайн нүхэд зандаа үлэһэн юм,
Үри түрөөгүй хадаа хахасаһан бэлэй,
Үнгэтэ юртэмсые хоёр болгоод хубааһан бэлэй.

Ами аминдаа хуби заяагаа олоо,
Амараг нүхэртэй хэн хэнииншье болоо,
Аша үринэрөө тэдхэн үргөө,
Ашата төөбии, таабай болон үнэржөө.

... Алтан аминтаяа хахасаха үедөөл
Али алинииншье бэе бэеэ үгылбэ,
Алдаһан амарагаа шаналба,
Аалихан шэбэнэн дурдаба:

«Ондоо замбидаа уулзаһайбди даа,
Орхиһон дурантаяа золгоһойбди даа,
Таалажа бэе бэеэ садаагүй һэмди,
Тэбэрижэ бэе бэеэ тэшхээгүй һэмди,

Түрэхэ үриеэ үзөөгүй һэмди,
Түшэг жаргалаа золгоогүй һэмди.
Хойто наһандаа танилсахабди шэнээр,
Хорбоогой дура амсахабди шэнээр.

Ом маа ни бад мэ хум
Ушаруулхал бидэниие бурхан!»


«БОГ ПОМОЖЕТ НАМ ВСТРЕТИТЬСЯ»

...Они расстались добровольно
Остались хорошими друзьями,
Детей не заимели — оттого разошлись
Разделив планету пеструю напополам.

По отдельности нашли свою судьбу,
Завели свои семьи, зажили,
Детей взрастили, подняв на ноги
Стали благородными дедушкой и бабушкой.

...Лишь когда настал последний час
И он, и она будто проснувшись от забытия
Сожалели об утерянной любви,
Прошептали тихо как заклинание:

«Встретиться бы вновь в том мире,
Любовь оставленную разжечь бы.
Не насытились мы поцелуями,
Не обнимали друг друга вдосталь,

Не ласкали родившегося ребенка -
Счастья плод не вкусили всласть.
Встретимся вновь в следующей жизни
Испытаем заново земную любовь —

Ом ма ни бад мэ хум —
Бог поможет нам встретиться».Примечание: Авторы свободно разрешают переводить подстрочники в литературный  вид с обязательным указанием  имени автора.Всех  авторов литературного перевода  просим отправлять тексты  переводов по адресу: nacbibl@nbrb.ru  с указанием ФИО, род деятельности и телефон.