НА БУРЯТСКОМ

Фонд подстрочников

Чингис ГУРУЕВ

23 октября 2017

460Гуруев Чингис Цыренович — поэт, родился 27 сентября 1945 г. в с. Куорка Кижингинского района Бурятии.
Выпускник Ленинградского государственного института театра музыки и кинематографии. Народный артист Бурятии и Заслуженный артист России. Автор поэтических сборников «Харгы» (Дорога), «Үндэр тэнгэри» (Высокое небо), «Үлзы хэшэг» (Благоденствие), сборников песен «Хуhан» (Берёзка), рассказов «Найдал», пьес «Алдуу».

ДЖАРУН ХАШАРАЙ СУБАРГА

Үлгы Буряад орондом
Үлзы хутаг заяаһан
Джарун Хашарай субарга
Жиндаг һүлдым мандуулна.

Адис, аршаан, далгатай
Арюун байдал бүтээжэ,
Арбан сагаан буянай
Арьбан хэшэг дэлгээнэ.

Бурхан багшын һургаалтай
Буряад зоной сэдьхэлдэ
Мааниин зургаан үзэгэй
Мэргэн эрдэм хүртөөнэ.

Хэбэд номхон Хэжэнгым
Хэтын жаргал түхээгшэ
Мүнхэ сагай шүтөөн лэ
Джарун Хашарай субарга!


СТУПА ДЖАРУН ХАШОР

Бурятии, моей колыбели,
Благоденствие предвещая,
Ступа Джарун Хашор
Духовную мощь приносит.

Благословение и подношение -
Приметы здравого бытия,
Десять белых добродетелей
Милость распространяет.

В учения Будды-Шакьямуни
Стар и млад веруют.
Ум-ма-ни-падмэ-хум -
Молитвы причитают.

В Кижинге*, где природа прекрасна,
Удачи и желания уготованы:
Ступа Джарун Хашор -
Вера на все времена!..
---------

*районный центр


ХУН ШУБУУД

Хүхэ номин огторгойн
Хүртэшэгүй үндэртэ,
Сагаан хадаг һануулан,
Сарюун замаараа хушууржа,
Буян хэшэгэй һүлдэтэй
Буряад дайдадаа дурлажа,
Халуун урда оронһоо
Хун шубууд бусана.

Ариг сэбэр агаартай
Аглаг сүлөө нютагта
Дандаа хөөрхэн, сагаахан,
Дальбараануудаа дэгжээдэг,
Наран элшэтэ дэлхэйгээ
Нангин болгожо энхэрдэг
Хуби золоор арюухан
Хун шубууд хүндэтэй.

Нюдэ буляан ногоорһон
Нуга тохой шэлэжэ,
Таляан нуурай хүбөө дээр
Тайбан амгалан буухадань,
Хори-буряадай сэдьхэлдэ
Хэтын домогтой шубууды
Хүнүүд шэнгеэр угтаха
Хүсэлни үлзы юм!..


ЛЕБЕДИ

В недосягаемой высоте
Вечного синего неба,
Устремляясь клином вперед,
Напоминая белый хадак*,
Добродетельной щедрости символ —
Солнечную Бурятию полюбив,
Лебеди-птицы возвращаются
С южных жарких окраин.

Лебеди со счастливой судьбой
Всегда в почете:
В просторной местности, где
Иссиня-голубой воздух,
Мечтают выращивать птенчиков,
Пушисто беленьких, прекрасных,
С твердым намерением
Преодолевать дальние расстояния.

Когда лебеди-птицы
Начинают медленно спускаться
Изумрудом глаз привлекающих
На лугах, на озерах,
То для хори-бурят*,
С тотемом «лебедь» в душе,
Встретить их белой пищей —
Молоком, — великое счастье!..
----------

*шёлковый приветственный шарф
*родовой признак


ХАРЮУЛГА

Һанаанда орошогүй өөнтэг бодол сэдьхээд,
Һайхан хэрэг бүтээгээд байһандал солгёотоод,
Хүндэ хохидол татахаяа бү оролдоорой, -
Хүн тэрээндэшни харюу үгэхэл, ойлгоорой.

Шохоорон ойлгоболшни, эршэтэ һалхин өөдэ
Шорой хамаһан мэтэ бэшэ гү, талын дунда?
Хамаһан газарташ сэбэршье болоогүй байхал,
Харин өөрөө хуаа тооһондо дарагдахаш, гайхал...

...Хэтэнь иимэ: харюулгын үйлэ хэрэг
Хэмгүй аюултай гай тодхор ушаруулдаг.
Зүрюу зан, хүбүүмни, бүүхэн сэдьхээрэй,
Зүб мүрөөр ябахыел эртээнһээ бодоорой!..


ОТПОР

Недопустимую обиду в душе храня,
Как будто доброе дело затеял,
Не пытайся кому-то ущерб причинять, -
Тот тебе отпор даст в ответ.

Если ты понял меня хорошо,
Твои действия — против ветра улицу подметать.
То место, где ты подмел, чисто и не стало,
Ты сам под пыль можешь попасть к удивлению.

...Всегда так: события обратного явления
Наносит человеку непоправимый вред.
Упрямство, мой сын, как видишь, — не благо,
Пробивай путь-дорогу в жизни без выкрутасов.МИНИИ БОДОЛ
1
Ами нэгэн жүдхэмжөөр
Ажалай булагтал бурьялхада,
Атар газарай хүрьһэнһөө
Алтан таряан надхана.

Алгасашагүй үнэн үгөөр
Амидаралта үйлэ дурдахада,
Аба, эжын буянһаа
Аза жаргал дэлгэрнэ.

Арюун хүсэлэй уряалаар
Аян замда гарахада,
Одото заяанай шэдиһээ
Оюун сэдьхэл мандана.

2
Эндүү-алдуу байхагүй,
Эльгэ зүрхэнһөө баталнаб:
Ами наһанай габьяа
Абьяас бэлигээр мүндэлнэ.

Энэ бэеэрээ үзэһэндөө
Этигэл түгэс мэдэрнэб:
Хара, сагаанай илгаа
Хатуу тэмсэлээр элирнэ.

Эрдэниин зүйл мэтэ
Эрмэлзэл болгон дууланаб:
Улас ороной хүгжэлтые
Удамарша хүбүүдынь дэбжүүлнэ.

Эгээ мүнөө дүмүүхэн
Эрхэ дураараа мэдүүлнэб:
Үрэ зүрхэнэймни хэшэг -
Үшүүхэн минии шүлэг...МОИ РАЗДУМЬЯ
1
Как родник бурливо
Труд людской спорится,
Из почвы целинной земли
Золотые хлеба всходят.

Если неминуемо честно
О событиях жизни вспоминать,
То благодеяния родителей
Удачу, счастье дарят.

Когда по зову желаний
В путь-дорогу выходишь,
Из звездной судьбы волшебства
Прекрасная душа восстаёт.

В дальних очертаниях ласково
К народу своему относиться,
Наставления Далай-ламы —
Великое море просветления.
11
Ошибок или упущений здесь нет,
Утверждаю от всего сердца:
Заслуги всей жизни
Рождаются из призваний и таланта.

Своей шкурой испытал,
То доверительно признаю:
Различие белого и черного
Выявляется в жестокой борьбе.

Как драгоценное доказательство,
Уверенно об этом воспеваю:
Развитие моей Бурятии
Лучшие сыны её продвигают.

И вот пришло время,
Заявляю свободолюбиво:
Как плод моей души -
Эти стихи...


АЛТАРГАНА

Амин һүлдэ заяагша
Алтаргана арюухан, -
Эгэршэгүй солоороо
Энхэ һайхан ургана.

Аза жаргал түхөөгшэ
Алтаргана арюухан, -
Нугаршагүй шэнжээрээ
Нүлөө, зориг бадаруулна.

Ёһо заншал дэлгээгшэ
Алтаргана арюухан, -
Мүхэшэгүй золоороо
Мүнхэ дуунда шэнгэнэ.

Аба, эжын хэшэг шэнги
Ашатай юм даа алтаргана.
Хүмүүн үриин сэдьхэл шэнги
Хүндэтэй юм даа алтаргана!..


АЛТАРГАНА
(Золотарник)


Жизненный дух предвещая,
Алтаргана прекрасна, -
Несокрушимой известностью
Растет красиво и безмятежно.

Удачу, счастье одаривая,
Алтаргана прекрасна, -
Несгибаемым свойством
Вдохновляет народ издавна.

Традиции предков утверждая,
Алтаргана прекрасна, -
Непреклонной везучестью
Удостаивается вечною песнею.

Как милости отцов и матерей,
Благодарна наша алтаргана.
Как совесть сыновей-потомков,
Авторитетна наша алтаргана.


ПУШКИНТАЙ УУЛЗАЛГА
1
Екатеринын сэсэрлиг уряалаад байна даа,
Ерээлби эндэ оюутан залуу наһандаа.
Алиш тээ набшаһан алтараад, һайхан даа,
Амгалан түни аажам намар оршоно даа.

Зүргэхэн шугам шэнгеэр урдамни зурына, -
Зүн бэлигээрээ хүндэтэ айлшан шэнгиб.
Урма баярһаа зүрхэмни ехээр хүлгэнэ, -
Угтабал намай агууехэ Александр Пушкин!

Алас холо руу тодо хурсаар шэртэһэн мэтэ,
Амар мэндээрээ амжалта хүсэжэ үреэһэн мэтэ,
Мүнгөөр шэрээгдэмэ һандали дээрэ һууна тобтой,
Мүнхэ үеынгөө амидарал тухай шэбшэнэ түхэлтэй.

Алтан наранай туяа элшэдэл хурсахан
Абьяас бэлигтэй уран шүлэгтэнь шүтэһэндөө,
Уулзажа ушарһан золоо баталһан мэтэ,
Урдань ошожо, доро дохин һүгэдэнэб...
1964

2
Екатеринын сэсэрлиг һайхан гээшэнь зундаа!
(Ерээлби эндэ жара гараһан хаһадаа, үнэниинь.)
Ажаглан мүнөө харахада, айлшад олон даа:
Ази түбиин, Европа, Африкын — янза бүриин.

Зүргэ харгымни урина намайе, залан сэхээр.
Зүрхэ сэдьхэлни хүлгөөд абана, залуугайхидаал...
Угаа хүйтөөр гэхэ юм гү, али һанаа зобонгёор
Угтаба мүнөө Александр Сергеевич Пушкин... Юундэ?
Ушаргүй тээлмэрдэн байтараа, иигэжэ бодобоб:
Удха түгэлдэр буряад уран шүлэгэймнай абьяас
Урдынхи мэтэ булаг шэнгеэр орьёлон дэлбэрнэгүй,
Урма баяр арад зондоо дэлгэнэгүй, энэ — үнэн...

Арсашагүй гэмээ мэдэрһэндээ сэдьхэлни доһолжо,
Агууехэ шүлэгшын харасаһаа далтирһандал боложо,
Уулзан ушарха хубитай байһандаа даган баясажа,
Урдань ошожо, хайра гуйһандал дохибоб дахинаа...

Пушкин хото. 2012


ВСТРЕЧИ С ПУШКИНЫМ
1
Приглашает меня Екатерининский парк.
Пришел сюда, будучи ещё студентом.
Везде кругом золотом листья шуршат,
Мирная, спокойная осень — время года.

Линейкой впереди тропинка вьётся, —
Предчувствием я как гость дорогой.
От хорошего настроения сердце волнуется, —
Встречает меня великий Александр Пушкин!

Будто вдаль смотрит ясным взором,
Приветствием своим успехов желает мне,
Серебром закалённой на скамье сидит четко,
О вечной жизни подумывает, похоже.

Как под лучами вечного золотого солнца,
Гениальным его стихам я преклоненный,
Чтобы эту встречу радостью подтвердить,
Подхожу к нему и низко кланяюсь...
1964
11
Лето жаркое... Величав Екатерининский парк.
(Честно сказать, пришёл сюда я уже в возрасте.)
Везде, присмотреться, туристов очень много:
Из Азии, Европы, Африки — разный люд.

Тропинка моя ведет прямо по курсу.
Сердце суетится так же, как и в молодости...
Весьма хладнокровно или беспокойно
Встречает на этот раз Александр Пушкин. Почему?..

Чрезвычайно неудовлетворённый, вдруг я подумал:
Бурятская поэзия когда-то звенящая,
Не развивается в наше трудное время,
Оттого радостей не наблюдается в народе — это правда.

Неоспоримую вину признав, сердце моё заволновалось,
От взгляда пристального великого поэта уклоняясь,
Рад судьбе, что смог вновь с ним встретиться,
Подхожу к нему, милости как бы прося, поклонился...

г. Пушкин, 2012


ЖАРАН НАҺАНДАА БЭШЭҺЭН ШҮЛЭГ

Луг-луг лугшаһан
Һудаһа дүүрэн шуһан.
Түг-түг түшэгэнэһэн
Түбһэндэ инаг зүрхэн.
Ара хойномни һуунагтан,
Аржына олон дабаан.
Баясхаланта үнгөөр һолонготон,
Бадарна жара наһан.
Буян хэшэг шэнги
Буряад театрай тайзан.
Сэбэр һэшхэл шэнги
Сэсэн бодолто асуудал:
«Ажал гээшэ жаргал», — гээд,
Амидаржа омогтой ябахадаа,
Үльгэр домогто шүтэһэндэл,
Урлаг, зохёолоо найруулхадаа,
Түрэл буряад хэлэндээ
Түшэг боложо дурдагдамаар

Уран бүтээл дэлгээ гүш,
Урма зориг бадаруулмаар?..


СТИХИ, НАПИСАННЫЕ
В ГОД ШЕСТИДЕСЯТИЛЕТИЯ


Лук-лук — пульсирует
В артериях полная кровь.
Тук-тук — бьётся
Неравнодушно нежное сердце.
Отчетливо тянутся перевалы,
За спиною стелясь.
Распространяется шестидесятилетие
Торжественной радугой.
Словно заслуженная милость —
Сцена театра драмы.
Словно совесть людская —
Встает мудрый вопрос:
«Труд — это счастье», — сказав,
Гордым способом существуешь,
Словно влюбившись в предания,
Искусством, поэзией занимаешься, -
В помощь языку родному
Что-нибудь значительное создал,
Чтобы оно стало событием,
Чтоб дух народа поднимать?!


ЧАНЗЫН АЯЛГА

Морин толгой дэнзэтэй,
Могойн арһан шэнжэтэй,
Бэлиг золой шэдитэй
Буряад чанзын хүбшэргэй
Арад зоной сэдьхэлдэ
Аялга хүгжэм мандуулжа,
Шэхэнэй шэмэг боложо,
Сээжын зугаа дэлгэдэг!


ЗВУКИ ЧАНЗЫ

Когда дотронешься искренне
До струн бурятской чанзы* —
С венцом белогривого коня,
С перламутром змеиной кожи, -
То зазвучит мелодия,
Как дуновение ветерка,
Усладив слух и сердце
Радостью вселенского бытия.

---------------
*Музыкальный инструмент


ДУҺАЛХАН

Дура зоргоороо тэнгэриин баряанһаа мултаржа,
Дуһалхан дуһана, сүлөөдэ жаргалаа олонхой.
Хүрьһэтэ газарта шэнгэхэдээ, амидарал тэдхэгшэ,
Хүсэлгүй ялалзаад хаташадаг шүүдэр мэтэл энэмнай.

Дуһалхан дуһална, айжа һүрдэһэнэй хэрэггүй!
Дунгяаржа шарлаһан тала дайда ногоорно;
Дууража гунхаһан сэсэгүүд миһэрһээр үндынэ.
... Дуһалхан аад, байгаалиие һэргээхэнь гайхалтай!


КАПЕЛЬКИ ДОЖДЯ

Из-за грозовых туч по доброй воле
Капельки дождя падают, свободу обретя.
В почву земли проникая, жизнь поддерживает,
Это не роса, сверкая, бесцельно засыхает.

Всего-то капельки, не надо сильно бояться!
Благодатная степная ширь вовсю зазеленела.
Дремлющие цветы, поднимаясь, нежно улыбаются.
... Природу пробуждают капельки дождя, изумительно!


СЭДЬХЭЛЭЙ БАЯР

Уран шүлэг хужарлан уншахадам,
Мэдэн гэхэдэм,
Сэдьхэлни уян болоһон шэнги.


Уярһан зүрхэеэ шагнан байхадам,
Һанан гэхэдэм,
Үнинэйш иигэжэ урмашаагүй шэнги.

Урмашаад мүнөө сэнгэн ябахадам,
Харан гэхэдэм,
Зүргэ харгымни һолонго шэнги.

... Сээртэй сэржэмтэй зүдэржэ ябаһан аад,
Шүлэг уншаад,
Сэдьхэлдээ наранай туяа жаргуулалби!


РАДОСТЬ ДУШИ

Когда начал читать талантливые стихи,
то почувствовал,
Будто нежностью душа переполняется.

И стал прислушиваться к сердцу своему,
вспомнил я,
Будто оно так никогда не радовалось.

Теперь прогуливаясь на свежем воздухе,
вдруг увидел,
Знакомая тропинка моя радугой взвилась.

... В угаре зелья изможденный я узрел,
от прочитанных стихов
Лучами солнца душа моя осветилась!Примечание: Авторы свободно разрешают переводить подстрочники в литературный  вид с обязательным указанием  имени автора.Всех  авторов литературного перевода  просим отправлять тексты  переводов по адресу: nacbibl@nbrb.ru  с указанием ФИО, род деятельности и телефон.