Книги

Шэнэхээн соёлой ундарал

Шэнэхээн соёлой ундарал

«Шэнэхээн соёлой ундарал». Автор: Санжаа-Ешын Сэмжэд.

PDF / 4.76 Мбайт

Зохёолшо Санжаа-Ешын Сэмжэдэй бэшэһэн «Шэнэхээн соёлой ундарал» гэһэн ном дотор Шэнэхээнэй арад зоной ажамидаралай бодото үйлэ хэрэг, түүхэтэ хүнүүдэй габьяае харуулжа, үндэһэн буряад соёлоо, ёһо заншалаа яагаад хадагалжа шадаһан тухайнь һонирхолтойгоор зураглагданхай.Зохёолшо Санжаа-Ешын Сэмжэд байтай хүбдүүд обогой, Шэнэхээн нютагта 1942 ондо түрэһэн. Үбэр-Монголой багшын дээдэ һургуули дүүргээд, Шэнэхээнэй дунда һургуулида 25 жэлдэ физикын багшаар, даргын орлогшоор ажаллаһан. 1993 ондо Шэнэхээнэй һургуулиин байгуулагдаһаар, 60 жэлэй ойдо зорюулагдаһан «Шэнэхээн соёл—һурган хүмүүжэлэй тоонто» гэһэн ном голлон бэшэлсэһэн хүнүүдэй нэгэн болоно. Үбэр-Монголой физикэ заадаг багшанарай хуралда, һонин, сэтгүүлнүүдтэ багшын зааха арга, өөрынгөө дүй дүршэлтэй танилсуулһан элидхэл бэшэдэг байһан. Шүлэг, дуунуудые зохёодог. 

Санжааешын, С. Шэнэхээнсоёлой ундарал / Санжааешын Сэмжэд. - Улан-Удэ: Буряад унэн, 2013. - 142, [1]
с.*Использование произведения обязательно  с указанием  автора произведения