Книги

#гоёорбэшээтэй : бодолнууд, шүлэгүүд

#гоёорбэшээтэй : бодолнууд, шүлэгүүд

Зандраев Элбэг

PDF / 987.99 Кбайт


Зандраев Элбэг#гоёорбэшээтэй : бодолнууд, шүлэгүүд / Элбэг Зандраев. – Улан-Удэ : НоваПринт, 2019. – 256 н.
Танай анхаралда шэнэ ном. Энэ ном соо ехэнхидээ минии бодолнууд бэшээтэй.Өөртөө асуудал табинаб, асуудалнуудтаа харюусанаб, үгэнүүдээр нааданаб.
Өөрын бодолоороо өөртөө туhалнаб.
Энэ ном уншахадаа, дүрбэн зурагуудтай уулзахат:
- хубсаhаяа шэнэлхээр болоо - 3 н.;
- хоёр шубууд хөөрэлдэнэ - 107 н.;
- гэдэhэн соо эрбээхэй ниидэнэ - 151 н.;
- луу намдаа бэшэнэ - 217 н.
Зураг бүхэн өөрын удхатай байха. Сэдьхэл ухаанай ном.
* Использование произведения обязательно с указанием автора произведения