НА БУРЯТСКОМ

Книги

Боди сэдьхэл

Боди сэдьхэл

Даша-Дондоб Очиров

PDF / 1.98 Мбайт

Даша-Дондоб Очиров шүлэгүүдэйнгээ шэнэ ном дотор шэнэ зуун жэлэй дэбисхэр дээрэ мүнөөнэй буряад — монголшуул хаанаһаа уг гарбалтайгаа, элинсэг хулинсагнай хэдбайһан бэ, хэлэ амаяа алдажа байһан ушарһаа саашадаа хуби заяамнай ямархан байха аабгэжэ ирагуу найрагша һанаа үнөөндэ орожо, бурхан багшадаа хандана.Ажабайдалай удха онгилһон уянгата шүлэгүүдэйнь мүрнүүд гүн ухаан бодолһоо далижана гэхэдэ буруу болохогүй хэбэртэй. Физикын болон философиин хоёр эрдэм тэгшэшудалһан автор зуун жэлнүүдэй yулзуур дээрэ ажамидарха зол хубитай байһан тула харюусалгатайгаа мэдэржэ, уянгата шүлэгүүд соохи мүрнүүдээрээ хүн зоной, арад түмэнэйсэдьхэл хүлгөөхэ шадалтай ха.Суглуулбариин гурбанай нэгэ хуби бурхан багшын һургаалнуудһаа үндэһэ эшэ абажабэшэгдэһэн шүлэгүүдһээнь эхэ зургаан зүйл хамаг амитадта зорюулагдаһан энэрхы дурлал элшэтэжэ байхал; үйлынгөө үри һайжаруулжа, зол жаргал эдлэхын ба аза талаантайябахын тула юрын хүн арбан хара нүгэл сээрлэжэ, арбан сагаан буян сахижа, боди сэдьхэлүүсхэхэ ёһотой болонол.

    Стихи Д.-Д.Э. Очирова всегда отличало острое ощущение современности, на всех эта-пах его творчества есть свои актуальные для данного времени главные мотивы. Многие критики отмечают как отличительную особенность его поэтического таланта метафоричность, ассоциативность образного мышления, идущие от философского восприятия мира.Нетрадиционность поэтического строя языка также является его собственной манерой письма. Национальная атрибутика, ментальная особенность мышления с этическими и эстетическими ценностями восточной культуры в поэзии Очирова, сочетаясь с его широкой панорамой видения мира, определяет ему особое место в бурятской поэзии.❚    Очиров, Д-Д. Боди сэдьхэл: уянгата шүлэгүүд ба поэмэнүүд / Д-Д. Очиров. – Улаан-Үдэ, 2018. – 256 с.