Книги

Собрание сочинений. Том 1: Стихи

Собрание сочинений. Том 1: Стихи

Улзытуев Дондок

PDF / 3.43 Мбайт

Дондок Улзытуевай суглуулагдамал зохёолнуудай нэгэдэхиботи ном уран шүлэгшын мэндэ ябахада хэблэгдэһэн  суглуулбаринуудһаань бүридэнхэй. Эндэ авторай шүлэгүүдудаа дараалан, өөрынь һубарюулан табиһаар оруулагданхай.

Улзытуев Д. Зохеолнуудай суглуулбари (III боти) – Собрание сочинений: в 3 т. / ДондогУлзытуев; [отв. ред. Л. С. Дампилова]. –Улан-Удэ: НоваПринт, 2015. – 528 с.: ил. Том 1: Стихи.