БУР

Книги

Эдир зурааша

Эдир зурааша

Лёнхобоева-Артугаева Нина

PDF / 594.94 Кбайт

Энэ хадаа Нина Ленхобоева-Артугаевагай залуу уран зурааша Гүрэжаб Жалцановай зурагуудтай буряад хэлэн дээрэ хэблэгдэһэн шэрдэжэ болохо ном. Энэнь «Буряад-монгол ном» хэблэлээр гаранхай.