БУР

Книги

Алтан бэhэлиг

Алтан бэhэлиг

Гарма-Доди Дамбаев

PDF / 1.68 Мбайт

Уран зохёолшо Г-Д. Д. Дамбаевай “Алтан бэһэлиг”гэһэн удха түгэлдэр роман дотор гол дүрэнүүд болохо Ринчин Ешигма хоёрой инаг дуранай зүрилдөөтэ үйлэнүүд, аша, зээнэрэйнь бэлигэй амжалтанууд уран хурсаар харуулагдана. Уг гарбалай ёһо заншалаар эхэ хүнэй басаган үридөө алтан бэһэлигээ үеһөө үедэ дамжуулжа үгэхэдэнь, тэрэниие нарин нягтаар сахижа абаха ёһотой юм гэһэн гүнзэгы бодол эндэ элирхэйлэгдэнэ.  Весь сюжет книги писателя Г-Д. Дамбаева «Золотое кольцо» посвящен любовной истории главных героев романа Ринчина и Ешигмы, а также успехам их потомков. В семье свято соблюдается передача золотого кольца от матери к невестке, следя за которым, читатель знакомится с глубоким смыслом этого обычая.