Книги

Булжамууртын орондо / В стране жаворонков

Булжамууртын орондо / В стране жаворонков

Цырен-Ханда Дарибазарова

PDF / 9.79 Мбайт


Уран шүлэгшэ Цырен-Ханда Дарибазарова энэ ном соогоо ургажа ябаһан эдир үетэндэ анхаралаа хандуулан, уг гарбалаа мэдэжэ, уранаар шүлэглэжэ, үреэл хэлэжэ, зон соо бэеэ абажа ябаха хэрэгтэнь дэмжэн, «Гэсэр баатар», «Дангина» мүрысөөнүүдтэ хэлэхэ үгэнүүдыень бэшэнхэй.

Нарай хүүгэдһээ эхилээд, үндэр наһатан хүрэтэр үргэн арадайнгаа һайн һайхан шэнжыень харуулан магтана. Хүдөөгэй, һургуулиин тайзанда табигдамаар багахан зүжэгүүдшье, түрэ найрай үреэлнүүдшье эндэ ороо. Аба эжын заяа түхөөн хойморто оршодог арюун нангин шүтээнүүдэй, буряадай олон дасанууд болон хамба ламанарта зорюулһан магтаалнуудшье энэ ном соо хүндэтэй һуурияа эзэлэнхэй.

 

В эту книгу вошло много стихотворных текстов для выступлений молодежи на различных конкурсах как «Баатар» и «Дангина». Парад баторов открывает настоящий герой Алдар Цыденжапов. Здесь и его родословное древо. Также автор с любовью воспевает окружающих её людей, начиная с самого юного возраста до самых глубоких стариков, найдя их лучшие черты. Сюда вошли благопожелания для сватовства и свадебных обрядов. Почётное место занимают магтаалы - оды большинству бурятских дацанов традиционной Сангхи и Хамбо ламам, написанные по случаю 250-летия института Хамбо лам России.

Дарибазарова, Ц-Х. Булжамууртын орондо =В стране жаворонков : гэсэр, дангина, хатадай хэлэхэ үгэнүүд, Бааярай амаршалганууд, Магтаалнууд, Бишыхан зүжэгүүд, Хадаг, түрын үреэлнүүд / Цэрэн-Ханда Дарибазарова. - Улаан-Үдэ : НоваПринт, 2014. - 191 с.


*Использование произведения обязательно  с указанием  автора произведения