Нааданууд

Малгай тойруулха

25 марта 2015

875


Р-Н. Базаровай гэрэл зураг

Наадагшад – олон үхибүүд дүхэриглэжэ, зосоошоо хараад һууха. Малгай тойруулжа нюугша нара зүб тойрохо зуураа, нэгэнэй арада малгайгаа табижархиха. Тойрожо ерэтэрнь малгай нюуһыень мэдэнгүй һуугаа һаань, малгай нюугша баярлажа, малгайгаар сохижо, дүхэригэй дунда оруулха. 

Һэргэг бэшэ, һүлэр һууһанайнгаа түлөө зэмээ эдлэжэ, дуу дуулаха, хатарха гү, али шүлэг хэлэхэ баатай болоно. 

Тиигээд наадан үргэлжэлнэ. Арадань малгай нюуһыень дары тухайлһан һэргэг наадагша шурд бодожо, тэрэ малгайень абаад, нюугшые намнан, малгайгаарнь шэдэжэрхёод, тудаа һаа, һууридаа ерэжэ һуушаха. Ахир нюугша оло дахин баригдажа, хэдэ дахин малгай нюужа зобохо болоно.
Автор: Цогто Номтоев