Һургаал боломоор ушарнууд

Аманай алдуури

19 марта 2015

1160

Дамдинай Ринчин (Пашкаан) дүшэ хүрэтэрөө ганса бэе ябаһан юм. Нэгэтэ гэр барижа, өөрын орохо нүхэтэй болохо гэжэ бодоод, гэрэй һуури Нарин-Горхондоо табижа эхилээ һэн. Энэ үеэр хуряахайнь — Бадмын Шэмэд дайралдаад: "Юун балгааһаяа барихаяа һанаабши? Гэр бараатай боложо, гэргэ абаха хүн ха юмши. Үхибүүдтэй боложо, олон болохо ха юмши. Энээгээрээ буруугай балгааһа хыш, дахин ехээр гэрэй һуури сабшыш",— гэбэ һэн ха. Тиихэдэнь: "Намдаа хүрэхэ даа. Гэргэ абахагүйб, гансаараа һуухадаа багтахаб даа",— гэбэ тэрэнь. Хуряахайнь урмаяа таһараад, арилаа һааб даа. 

Пашкаан дүшэ гаража ябатараа, айл боложо түбхинэбэ. Хүбүүн басаган хоёртой болобо. Нютаг нугадаа бүдүүн янзын түмэршэ дархан, үмсын ажалтай хүхигэр айлайхи боложо һууһанаа, хүгшэниинь табяад гаратайдаа мордобо. Шэмэд-Цэрэн нэрэтэй, колхоздоо счетоводоор хүдэлһэн хүбүүниинь залуу наһандаа нүгшэбэ. Басаганиинь — Радна хадамда гараад, нүхэрөө үхүүлээд, үхибүүтэй болонгүй, гушаад наһандаа мордобо. Харин һүүлдэнь Пашкаан анхан ама гараһаараа гансаараа үлэжэ үншэрөөд аялаа һэн. Иигэжэ аманайнь алдуури тудаа бэлэй.
Автор: Буда-Ханда Цырендоржиева